Juleljus och julefrid – när kan man klaga på sin grannes julbelysning?

Publicerat:19 december, 2019
I dessa tider sätter många upp belysning i sina trädgårdar och på sina hus. Det kan vara mycket stämningsfullt och vackert eller mycket irriterande. Vad kan man egentligen göra åt sin grannes julbelysning om den stör dig?

Starka ljus eller störande belysning kan i vissa fall anses vara en olägenhet enligt miljöbalken. Detta gör att det finns en möjlighet att lämna in klagomål på störande belysning till aktuell kommun. Praxis, som förvisso inte rör just julbelysning utan andra typer av lampor utomhus, talar dock för att det med grund i miljöbalkens bestämmelser kan vara svårt att få något gehör för ett sådant klagomål. Enligt de rättsfall som finns, som ofta rör fotbollsplaner och liknande, krävs det att belysningen medför en olägenhet för människors hälsa, och det ska inte vara fråga om en enskild persons reaktion i det enskilda fallet utan vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet. Störningen ska inte heller vara endast tillfällig, vilken julbelysning oftast är. Det är därför svårt att nå framgång med ett klagomål på julbelysning med grund i miljöbalkens regler. Det finns dock praxis där belysning i form av en bildskärm, som visade både stilla bilder och rörliga, bedömts utgöra en störning som utgjorde en olägenhet för människors hälsa (Mark- och miljööverdomstolens dom den 12 november 2015 i mål M 2948-15), så helt omöjligt är det inte, bara mycket osannolikt.

Men om man inte lyckas få gehör för sina klagomål enligt miljöbalken går det då att försöka få bort den blinkande grannen på annat sätt?

Om området omfattas av detaljplan krävs faktiskt bygglov enligt 6 kap. 3 a § plan- och byggförordningen för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av anordning kan ha betydande inverkan på omgivningen eller anordningen placeras på en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk miljömässig eller konstnärlig synpunkt och inte får förvanskas. Det finns emellertid väldigt lite praxis över vad som avses med en ”ljusanordning”, men Regeringsrätten uttalade i RÅ 1993 ref. 81 att en tolkning som innebär att varje gatlykta och mindre belysningsarrangemang inom detaljplanerat område skulle kräva bygglov inte är varken ändamålsenlig eller lämplig. Men om belysningen är trafikfarlig eller störande på grund av blinkande ljus, hög ljusstyrka eller bländning kan den anses ha betydande inverkan på omgivningen och därmed kräva bygglov. Så om grannen har den lite stillsamma belysningen runt balkongräcket är det ytterst tveksamt att denna kommer gå att angripa. Om det däremot är tomten med alla renar utmed taknocken i vuxen storlek vilken blinkar med starkt ljus och lyser upp hela grannskapet finns det kanske en liten chans att en kommun skulle bedöma det som lovpliktigt.

Men det är inte troligt att något kommer att hinnas göras åt belysningen innan jul och ledigheterna så kanske är det bara bättre att prata med grannen än att starta juridiska processer.


Med detta vill Foyens Mark- och miljöavdelning önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År – och hoppas att du inte störs alltför mycket av grannen.

 

Pia Pehrson, advokat och partner på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, advokat på Foyen Advokatfirma
caterina.carreman@foyen.se

Sara Eriksson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
sara.eriksson@foyen.se