HD klargör sakägares rätt att yttra sig i planärenden

Publicerat:1 augusti, 2019
Den 10 juli 2019 meddelade HD dom i mål Ö 2153–18 som avsåg huruvida mark- och miljödomstolen (MMD) skulle ha berett sakägare i form av en fastighetsägare och fastighetens nyttjanderättshavare tillfälle att yttra sig innan det att beslut om detaljplan upphävdes.

I september 2016 beslutade Österåkers kommun att anta en detaljplan för Säbyvikens marina i syfte att möjliggöra en utbyggnad av marinan. Beslutet överklagades av bland annat Naturskyddsföreningen varpå beslutet om detaljplan upphävdes av MMD. Ägaren och nyttjanderättshavaren till en fastighet som genom detaljplanen skulle komma att medges en utökad byggrätt överklagade MMD:s beslut och gjorde bland annat gällande att MMD hade meddelat dom som gick dem emot utan att de som sakägare beretts tillfälle att yttra sig i målet. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) uttalade i korthet att det vid en prövning av ett överklagande av beslut att upphäva en detaljplan inte finns anledning att kommunicera överklagandet med någon annan än kommunen. Även MÖD:s beslut överklagades till HD som skulle ta ställning till om fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren som själva inte klagat berörs av att en plan upphör så till den grad att de är att ses såsom sakägare.

HD tar i domskälen avstamp i 5 kap. 3 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar där sakägare, och annan mot vilken åtgärd ifrågasätts ska anses som motparter vid tillämpningen av 15 § lagen (1996:242) om domstolsärenden – en bestämmelse som stadgar bland annat att domstolen ska ge en motpart tillfälle att yttra sig inom en viss tid. HD för ett resonemang om vilken rätt en fastighetsägare inom ett planområde har i ett planärende och det går att konstatera att praxis har spretat lite.

Slutsatsen HD resonerar sig fram till är att en enskild vars intressen påverkas på ett påtagligt sätt av att planen ändras eller upphävs måste ges tillfälle att yttra sig om den högre instansen överväger att avgöra målet till dennes nackdel. Med tanke på att MMD:s beslut om att upphäva detaljplanen innebär att sakägarna går miste om den utökade byggrätten anser HD att sakägarnas intressen påverkas på ett påtagligt sätt – till deras nackdel. HD bedömer slutligen att det faktum att sakägarna inte fått yttra sig utgör ett grovt rättegångsfel som kan ha påverkat målets utgång och beslutar därmed om att undanröja MMD:s beslut och återförvisa målet till MMD för fortsatt handläggning.

Avgörandet kommer fortsättningsvis med sin vägledande karaktär att genomsyra enskildas rätt att yttra sig i de fall en antagen detaljplan överklagats och beslutet kan komma att gå de enskilda emot.

Har Du frågor som rör detaljplanering eller detaljplaneprocessen?

 

Kontakta:

Caterina Carreman, advokat på Foyen Advokatfirma

Michelle Jansson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma