Förslag på ändringar i PBL

Publicerat:11 januari, 2016

NY SOU OM SAMARBETE MELLAN STAT OCH KOMMUN VID PLANERING FÖR BYGGANDE

Nyligen presenterade regeringens Planprocessutredning sitt nya betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande (SOU 2015:109). Planprocessutredningen föreslår ett antal ändringar i plan- och bygglagen (2010:900, PBL) för att tillgodose bland annat behovet av kommunal planläggning för bostadsbyggande, behovet av tydliga och bindande besked för kommuners planläggningsaktivitet samt behovet av statliga myndigheters (särskilt länsstyrelsens) medverkan i plan- och byggprocesser. Sammanfattningsvis föreslås följande.

  • Att kommuner ska kunna begära att få s.k. planeringsbesked från länsstyrelsen inom sex veckor från begäran, såväl inför som under detaljplaneprocessen.
  • Att tydliga och bindande begränsningar av vad som får ingå i en detaljplan ska införas.
  • Att en tidsfrist på två månader avseende länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL ska införas.
  • Att lantmäteriet, på begäran, ska avge ett värdeutlåtande vid kommunalt förvärv av statlig mark. Värdeutlåtandet ska vara vägledande för stat och kommun vid förhandling om sådant förvärv.
  • Att Boverket och länsstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med SKL, genomföra en utbildnings- och kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning, tillämpning och arbetssätt vid detaljplaneläggning. Insatserna föreslås ske mellan 2017 – 2020.
  • Att en möjlighet till planmässig reglering av upplåtelseformer till bostäder, till exempel hyresrätter, bör utredas närmare.

Foyens kommentar: Plan- och bygglagen har ändrats åtskilliga gånger sedan den infördes den 2 maj 2011. Det är inte särdeles lyckat att åter en gång ändra i strukturen för detaljplan. Vid det här laget borde man prioritera utbildningsinsatser för kommunernas handläggare med flera.

Har Du frågor om de föreslagna lagändringarna och hur de kan komma att påverka Din verksamhet?

Kontakta

Pia Pehrson, Advokat och Partner

0733-22 84 42, pia.pehrson@foyen.se

 

Caterina Carreman, Advokat

0737-19 51 18, caterina.carreman@foyen.se