Är de nya reglerna för vedeldning vänligare för miljön – och för grannen?

Publicerat:5 mars, 2018
Så här års kan Sverige kännas oerhört mörkt och trist. Snön blandas upp med regn, vinden piskar i ansiktet och solen går ner strax efter det att man märkt att den har gått upp. Vad är väl då mysigare än att komma hem och sätta sig framför en varm sprakande brasa? Det kalla klimatet i kombination med de stora mängderna skog i landet har förmodligen bidragit till att Sverige varit framgångsrika i utvecklingen av den moderna kakelugnen. Men hur bra är egentligen vedeldningen för oss människor eller för miljön?

Enligt Naturvårdsverket är vedeldning en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige.[1] Utsläppen beräknas bidra till att runt 1000 personer dör i förtid varje år och de påverkar dessutom klimatet. Genom att elda på ett mer miljövänligt sätt kan som tur är dessa utsläpp minska, varför Boverket har tagit fram nya regler avseende eldning i kaminer och pannor med ved eller pellets. Genom dessa regler införs dessutom de krav som uppställs i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

Utöver nyss nämnda skäl för miljövänligare eldning kan dessutom utsläppen upplevas som störande för grannar, varför yrkanden om eldningsförbud i enlighet med 26 kap. 9 § MB vid upprepade tillfällen har nått Mark- och miljödomstolen (MÖD) genom åren.

Grannar som störts av eldning genom tiderna

År 2003 förelades en fastighetsägare att begränsa eldningen i en kakelugn till vissa tider och under särskilda väderleksförhållanden. Fastighetsägaren fick vidare höra att eldning i möjligaste mån bör ske i ett sammanhang, med ett begränsat antal uppstarter från kall ugn, för att undvika höga utsläpp av kolväten. MÖD förklarade att småskalig vedeldning i tätbebyggda områden endast får ske i mycket begränsad utsträckning. Det faktum att fastighetsägaren i det aktuella fallet hade erhållit statligt bidrag för att installera en miljögodkänd eldstad ansågs inte begränsa möjligheten att ställa ytterligare krav på eldningen med stöd av miljöbalkens hänsynsregler. Domstolen var dock inte helt hjärtlös och uttalade att hänsyn dock borde tas till att fastighetsägaren hade gjort en betydande ekonomisk investering när han införskaffade kakelugnen, allt för långtgående restriktioner skulle därför drabba honom oproportionerligt hårt. (MÖD 2003:78)

Några år senare var det några grannar som störde sig på utsläpp orsakade av vedeldning, varpå ägaren till den aktuella fastigheten istället installerade en värmepanna med pelletsbrännare. Grannarna nöjde sig emellertid inte med denna åtgärd utan framförde fortsatt klagomål till kommunens miljönämnd. Målet hamnade så småningom i MÖD, där domstolen fann att utsläppen från den nyinstallerade pelletsbrännaren låg inom de värden som rekommenderas enligt Boverkets Byggregler BFS 1995:17, samt att skorstenen höjts till 1 m över yttertakets högsta punkt. Grannarnas yrkande om eldningsförbud fick därför avslås. (MÖD 2007:2)

Förra året återförvisade MÖD ett mål till en miljö- och byggnadsnämnd för utredning av om ytterligare skyddsåtgärder krävdes för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Endast eldningsbegränsning ansågs nämligen inte tillräckligt i ett fall där en skorsten legat 1,4 meter från ett fönster som användes för luftintag på grannfastigheten. (M 5061-16, meddelad 2017-06-12)

Boverkets nya regler

Den 1 juli 2018 träder Boverkets nya eldningsregler i kraft. Kraven tar främst sikte på installation av kaminer och pannor i samband med att ett nytt hus uppförs. De pannor och kaminer som berörs är fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, köksspisar och kökspannor.

En nyproducerad kamin eller vedspis ska framöver vara CE-märkt och ha en prestandadeklaration. CE är en europeisk märkning som innebär att tillverkaren garanterar att vissa krav är uppfyllda samt att korrekta kontroller har genomförts i enlighet med EU:s lagstiftning.  Av den av tillverkaren framställda prestandadeklarationen ska det finnas uppgifter om produktens egenskaper, bl.a. koloxidutsläpp och verkningsgrad.

Beträffande nyinstallation av kamin eller panna i ett äldre hus är reglerna mer flexibla. Hänsyn ska nämligen tas till kulturhistoriska värden, byggnadens förutsättningar samt till hur pass omfattande ändringen är. Detsamma gäller för det fall att man ska göra mindre ändringar eller byta ut sin kamin eller panna mot en annan likvärdig.

Den som redan har en gammal kamin eller panna installerad behöver inte oroa sig över de nya reglerna utan kan fortsätta att använda denna som vanligt. Dock måste hänsyn så klart fortsatt tas till grannar, varför en modernisering av utrustningen kanske ändå är att föredra för att undvika bittra fejder.

Vill Du veta mer om tillståndsplikt och byggregler?
Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, advokat på Foyen Advokatfirma
caterina.carreman@foyen.se

 

[1] https://www.naturvardsverket.se/vedeldning