Nytt förslag till EU-förordning om kritiska råmaterial ska säkra hållbar försörjning

Den 16 mars 2023 publicerade EU Kommissionen ett förslag till förordning avseende upprättandet av ett ramverk för säkerställandet av en säker och hållbar försörjning av kritiska råmaterial (”Förordningsförslaget”).

Publicerat: 4 april, 2023

Den gröna omställningen och det alltmer digitaliserade samhället med fokus på förnybar energi har föranlett en högre efterfrågan av viss typ av råmaterial så kallade kritiska råmaterial (CRM). CRM är ett antal råmaterial vilka är nödvändiga för flertalet strategiska sektorer, exempelvis den digitala industrin, hälso- och sjukvårdssektorn samt rymd- och försvarssektorn. Några exempel på CRM är litium, kobolt, koppar, nickel, aluminium och fosfor. I dagsläget importeras majoriteten av CRM från tredjepartländer, till exempel Kina och Demokratiska Republiken Kongo. Genom ett sådant beroende till ett fåtal länder kommer de geopolitiska riskerna öka. Under Covid-19, men till följd av den rådande energikrisen i Europa, som en följd av Rysslands invasion av Ukraina, har det strukturella beroendet och de potentiella skadliga effekterna synliggjorts ytterligare. Syftet med Förordningsförslaget är att stärka de olika momenten av de värdekedjor som är beroende av CRM i EU samt minska beroendet av råmaterial från tredjepartsländer.

Eftersom dessa råmaterial är av stor vikt för EU och den interna marknaden har Kommissionen i syfte att säkra dessa råvaror och säkerställa en mer hållbar försörjning för dessa, tagit fram Förordningsförslaget. Nedan följer några exempel från förslaget:

  • Förordningsförslaget innehåller en lista på trettiofyra (34) CRM och sexton (16) av dessa är så kallade ”strategiska råmaterial” (SRM).
  • Kommissionen har föreslagit att minst tio (10) % av den årliga förbrukningen av SRM i EU till 2030 ska härröra från de geologiska tillgångarna inom unionen.
  • Dessutom, framhåller Kommissionen i Förordningsförslaget en målsättning om att minst fyrtio (40) % av den årliga förbrukningen av SRM ska bearbetas inom unionen, inklusive alla steg för upparbetning.
  • Förordningsförslaget anger även ett mål om att minst femton (15) % av den årliga förbrukningen av SRM inom unionen ska återvinnas där, medräknat alla mellanliggande återvinningssteg.
  • Det finns också förslag om ”One-stop-shop” för tillstånd och ett system för utseende av Strategiska Projekt på EU-nivå.
  • Vidare finns förslag för en ny tillståndsprocess, ett snabbspår (Fast track), som ska användas för strategiska projekt, vilket avser projekt som involverar SRM. Tillståndsprocessen för strategiska projekt som involverar utvinning av strategiska råmaterial inte ska överstiga tjugofyra (24) månader, och tolv (12) månader för strategiska projekt som avser bearbetning eller återvinning av dessa material. Dessa påskyndade tillståndsprocesser har varit efterfrågade av många aktörer i gruvindustrin, inte minst gruvbolagen.

Sammanfattningsvis är det mycket välkommet att EU Kommissionen lägger fokus på gruvindustrin och snabbare tillståndsprocesser för att minska beroendet av tredjepartsländer. Detta är sannolikt inte tillräckligt, men det är en god början. Förhoppningsvis kommer den svenska regeringen fortsätta fokusera på gruvindustrin och möjliggöra för fler gruvbolag och andra aktörer i gruvsektorn att verka i Sverige för att möta det ständigt ökade behovet av CRM.

Liknande artiklar

Mark och miljö2023.05.25

EU-direktiv riskerar att slå mot den gröna omställningen och framtida arbetstillfällen

Den gröna omställningen med fokus på förnybar energi såsom vindkraft och det alltmer digitaliserade samhället leder till en högre efterfrågan på en rad olika mineral, till exempel litium, kobolt, koppar, nickel, aluminium och fosfor. Mot den bakgrunden var 16 mars 2023 ett viktigt datum. Då publicerade nämligen EU-kommissionen ett förslag till förordning för säkerställandet av en säker och hållbar försörjning av så kallade kritiska råmaterial (CRM). Förordningsförslaget är en viktig pusselbit för omställningen inom Europa. Samtidigt ser vi stora risker med ett kolliderande direktiv som kan komma att bromsa utvecklingen av framtidens hållbara samhälle.

Mark och miljö, Miljö2023.05.19

HD fastställer skogsägares rätt till ersättning när avverkning hindras av artskyddsskäl

Mark och miljö2023.04.20

Förslag om tillfälliga miljötillstånd under exceptionella omständigheter

Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap kom 24 februari 2023 med sitt delbetänkande Tillfälligt miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet – för ökad försörjningsberedskap, SOU 2023:11. Utredningens uppdrag har varit att ta fram ett förslag på lagstiftning som ger regeringen möjlighet att under exceptionella omständigheter fatta beslut om tillfälliga tillstånd enligt miljöbalken (MB) och om undantag från bestämmelserna om miljöbedömningar i 6 kap.

Fler nyheter