Dricksvatten dränker möjlighet till täktverksamhet

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) avslog den 29 oktober 2018 en ansökan (M 3171–18) om tillstånd att införa och hantera externa massor på en naturgrustäkt. Utredningen i målet visade på att den sökta verksamheten innebar en föroreningsrisk av den närbelägna grundvattenförekomsten. Med beaktande av naturgrustäkters höga genomsläpplighet samt svårigheten i att säkerställa renheten av stora massor bedömde MÖD platsen som olämplig.

Publicerat: 27 november, 2018

Målet gällde en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) (MB) om införsel och hantering av bland annat entreprenadberg och rena jord- och schaktmassor på en redan befintlig naturgrustäkt. Frågan MÖD prövade var huruvida den sökta platsen bedömdes vara en lämplig lokalisering enligt MB:s regler.

Viktiga faktorer MÖD beaktade i sin bedömning var naturgrustäktens höga genomsläpplighet och därmed känslighet för föroreningar samt naturgrustäktens direkta anslutning till en grundvattenförekomst. Denna vattenförekomst ansågs vara av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i området. Utredningen i målet visade även på att täktbotten ligger nära grundvattennivån, vilket enligt domstolen ökar risken för förorening. MÖD anförde vidare i enlighet med länsstyrelsens bedömning att införsel av massor i ett icke förorenat område alltid innebär en viss risk för förorening och att säkerställa renheten i stora massor är mycket svårt. Även Sveriges geologiska undersökning (SGU) ställde sig kritisk till verksamheten och menade att hantering av externa massor inom verksamhetsområdet ökar risken för transport av eventuella föroreningar vidare till grundvattenförekomsten. Sammanfattningsvis konstaterade MÖD att sökanden inte visat på att naturgrustäkten utgjorde en lämplig lokalisering och avslog därmed ansökan. Tillstånd gavs således inte.

Några dagar innan avgörandet ovan meddelade MÖD dom i ett annat mål (M 4293–17) som även det behandlade grundvattenpåverkan och dricksvattenförsörjning i förhållande till en täktverksamhet. Målet utgjordes av en ansökan om tillstånd enligt MB till bland annat grustäkt. MÖD konstaterade att utredningen i målet inte var tillräcklig för att visa att den ansökta grustäkten kunde bedrivas utan att leda till en försämrad vattenförsörjning. Det saknades bland annat heltäckande undersökningar av grundvattennivå samt vattenkvalité. Ansökan avslogs för att inte riskera kvalitén av grundvattenförekomsten och den närbelägna dricksvattentäkten. MÖD gav således inte tillstånd till denna ansökan.

Ovan nämnda avgöranden understryker att vattenförsörjningen är en viktig parameter i tillståndsprocesser om täktverksamhet och åtgärder kopplade till sådan verksamhet. Dessa domar betonar även ett ansvar för sökanden. Väl genomförda och heltäckande undersökningar avseende grundvattnets och vattenförsörjningens påverkan är helt enkelt nödvändiga. En slutsats som kan dras av ovan nämnda domar är att dricksvatten är något som det tas stark hänsyn till vid lokaliseringsprövningen enligt 2 kap. 6 § MB. När det kommer till bevisbördan är det tydligt att det är verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten inte innebär en ofördelaktig lokalisering. Detta är i många fall väldigt svårt att visa då de flesta ingrepp i naturen kommer att leda till någon typ av påverkan.

Har Du frågor om täktverksamhet och tillstånd?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma

Mikael Jonasson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma

Liknande artiklar

Mark och miljö2023.05.25

EU-direktiv riskerar att slå mot den gröna omställningen och framtida arbetstillfällen

Den gröna omställningen med fokus på förnybar energi såsom vindkraft och det alltmer digitaliserade samhället leder till en högre efterfrågan på en rad olika mineral, till exempel litium, kobolt, koppar, nickel, aluminium och fosfor. Mot den bakgrunden var 16 mars 2023 ett viktigt datum. Då publicerade nämligen EU-kommissionen ett förslag till förordning för säkerställandet av en säker och hållbar försörjning av så kallade kritiska råmaterial (CRM). Förordningsförslaget är en viktig pusselbit för omställningen inom Europa. Samtidigt ser vi stora risker med ett kolliderande direktiv som kan komma att bromsa utvecklingen av framtidens hållbara samhälle.

Mark och miljö, Miljö2023.05.19

HD fastställer skogsägares rätt till ersättning när avverkning hindras av artskyddsskäl

Mark och miljö2023.04.20

Förslag om tillfälliga miljötillstånd under exceptionella omständigheter

Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap kom 24 februari 2023 med sitt delbetänkande Tillfälligt miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet – för ökad försörjningsberedskap, SOU 2023:11. Utredningens uppdrag har varit att ta fram ett förslag på lagstiftning som ger regeringen möjlighet att under exceptionella omständigheter fatta beslut om tillfälliga tillstånd enligt miljöbalken (MB) och om undantag från bestämmelserna om miljöbedömningar i 6 kap.

Fler nyheter