Foyen nyhetsbrev oktober 2018

Publicerat: 23 oktober, 2018

En fråga som varit högaktuell för företag under året är anpassningen till GDPR (General data protection regulation) och behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Regelverket har kompletterats med NIS-direktivet (Network and Information Security) som trädde i kraft den 1 augusti. Direktivet syftar till att fastställa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem inom Europeiska unionen.

Inom ramen för GDPR så belyser vi också den nya lagen för kameraövervakning i vårt senaste nyhetsbrev som lättar på kraven för företag. Vi tittar också närmare på ett mål i Högsta domstolen som visar att passiv lagring av programvara inte nödvändigtvis behöver leda till upphovsrättsbrott så länge man har god kontroll på licensrättigheter, användande av licensen och en tydlig IT-policy.

Ett annat mål som under en längre tid väckt uppmärksamhet är det så kallade Parkmålet som belyser äganderätten till fastigheter. Den 9 oktober kom domen från Högsta domstolen som förstärker skyddet för äganderätten. Vi redogör i vårt nyhetsbrev kort för domstolens resonemang och vad vi kan ta med oss i form av prejudikatvärde för framtiden.

Slutligen lyfter vi också fram ett mycket intressant mål som Kammarrätten i Stockholm nyligen prövat som berör frågan om en anbudsgivare kan ändra sitt anbud och byta ut den juridiska personen mitt under pågående upphandling.

Detta och fler intressanta artiklar, kommentarer till rättsfall och nya lagar finner du i vårt senaste nyhetsbrev!

Foyen Nyhetsbrev finner du här >>

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Bästa hälsningar,

Linnéa, VD på Foyen linnea.djursen@foyen.se

Liknande artiklar

Skog där ljuset letar sig fram mellan stammarna
Mark och miljö2023.03.09

Tjäder och färsk översiktsplan inget hinder för bergtäkt enligt MÖD

Den 9 februari 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i mål M 11988-21. Ett bolag hade ansökt om tillstånd för bergtäkt i Sigtuna kommun där Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (”MMD”) meddelat tillstånd. I MMD kom domstolen bland annat fram till att det inte var möjligt att åstadkomma en tillräcklig buffertzon mellan verksamhetsområdet och ett område där tjäder spelade och häckade, således behövde andra skyddsåtgärder föreskrivas. Det resulterade i att tillståndet förenades med villkor som innebar att bullrande arbeten inte fick bedrivas under vissa tidsperioder. Sigtuna kommun överklagade domen och yrkade på att ansökan skulle avvisas på grund av bristande miljökonsekvensbeskrivnings alternativt avslås. Vidare hade kommunen i maj 2022 antagit en ny översiktsplan, d.v.s. efter att domen meddelats i MMD, och ansåg att denna skulle få stor betydelse i målet. Bolaget motsatte sig kommunens överklagande och yrkade för egen del att bullervillkoren i tillståndet skulle upphävas. Bolaget yrkade även på artskyddsdispens för det fall MÖD skulle anse att verksamheten kräver dispens. Rättsfallet berör flertalet frågor men den centrala frågan gäller översiktsplanens betydelse jämte artskyddet, vilket är vad den här artikeln kommer att fokusera på.

Energi och innovation2023.02.24

Foyen biträder vid försäljning av SCiBreak AB

Foyen har biträtt KIC InnoEnergy SE och grundarna vid försäljningen av SCiBreak AB till Mitsubishi Electric Corporation.

Gruppbild på Anders, Helena och Per
Energi och innovation, Entreprenad, Om Foyen2023.02.22

Foyen stärker upp med två nya delägare

Foyen fortsätter sin starka expansion och värvar två nya delägare. Anslutningen av Anders och Helena stärker byråns erbjudande mot marknaden ytterligare.

Fler nyheter