EU vidtar ytterligare åtgärder mot Ryssland – Förbud mot att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer

Under året har EU beslutat om flertalet sanktionspaket mot Ryssland efter att Ryssland invaderade Ukraina. Sedan den 9 april har det varit förbjudet att ingå offentliga kontrakt med ryska företag. Förbudet har nu utvidgats till att det inte heller är tillåtet att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer. Beslutet påverkar alla offentliga aktörer som har ett pågående kontrakt med rysk leverantör.

Publicerat: 21 oktober, 2022

Det nya förbudet trädde i kraft den 11 oktober 2022 och sedan dess är det inte tillåtet att fullgöra avtalsförpliktelser, det är till exempel inte tillåtet att utge betalning inom ramen för ett kontrakt som träffas av sanktionerna. EU antog i våras förordning 2022/576 om sanktioner mot Ryssland. Det reglerades redan i våras att från med den 11 oktober skulle det vara förbjudet att fullgöra kontrakt. Offentliga aktörer som redan har gällande kontrakt med ryska leverantörer gavs en respit om sex månader för att ha möjlighet att se över sina kontraktsförhållanden. EU belyste särskilt situationer där det var fråga om ryska underleverantörer som inom ramen för ett pågående kontrakt skulle kunna bytas ut mot annan underleverantör i de fall där detta var tillåtet. Under se sex månader som förflutit förväntas offentliga aktörer ha sett över sina kontraktsförhållanden för att tillse att resurser kan säkras på annat sätt om kontrakt träffas av sanktionerna. Läs gärna mer om sanktionspaketet i vårt nyhetsbrev som publicerades i maj. Du hittar artikeln här.

Liknande artiklar

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.10.20

Ny praxis som begränsar leverantörers rätt att ansöka om överprövning enligt LOU

Som grundkrav för att förvaltningsrätt efter ansökan från en leverantör ska besluta om att en upphandling ska göras om eller rättas gäller att den upphandlande myndigheten dels har brutit mot någon bestämmelse i LOU, dels att det har medfört att leverantören ifråga har lidit eller kan komma att lida skada. I en dom som meddelades av Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) i juli i år klargjordes att en leverantör inte kan anses ha lidit skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav än just det krav som den upphandlande myndigheten har bedömt inte vara uppfyllt.

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.09.09

LOU eller LUF – vad händer om myndigheten väljer fel?

En leverantör begärde överprövning av en upphandling bland annat på grund av att den upphandlande myndigheten tillämpat lagen om offentlig upphandling (”LOU”) i stället för lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”). Men vad händer egentligen om en upphandlande myndighet tillämpar fel lag vid upphandling? Alexandra Lindberg besvarar och förklarar detta.

Offentliga affärer2022.09.08

Förenklade regler i LOU – juridiska tjänster får direktupphandlas upp till 7,8 miljoner kronor

Från och med 1 februari 2022 gäller nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar som inte omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv, det vill säga upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Fler nyheter