Brukningsvärd jordbruksmark – ett hinder för vindkraft, solcellsparker och en fossilfri klimatomställning?

Energikrisens verkningar blir mer kännbara för varje dag, inte minst när vi nu går mot vinter och kyla. Av regeringsförklaringen den 18 oktober 2022 tydliggörs att energipolitikens mål är att Sverige går från hotande elunderskott till ett överflöd på fossilfri el. Det energipolitiska målet ändras från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt. All ny elproduktion som stärker kraftsystemet och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet behövs, det gäller även vindkraft och solkraft. De bäst lämpade områdena för framtida solcellsparker i södra Sverige utgörs av jordbruksmark vilket innebär att olika intressen om markens användning måste samexistera.

Publicerat: 10 november, 2022

Artikeln uppdaterad 2022-11-25

Brukningsvärd jordbruksmark är idag skyddad mot exploatering genom 3 kap. 4 § Miljöbalken (1998:808) (MB). Av bestämmelsen framgår att jordbruk är av nationell betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Dessutom ska behovet inte kunna tillgodoses genom att annan mark än den brukningsvärda jordbruksmaken tas i anspråk på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt.

Taxerad lantbruksenhet – inte längre avgörande

För att bestämmelsen skulle aktualiseras krävdes tidigare att fastigheten var taxerad som lantbruksenhet. I praxis har dock skett en förändring som innebär att fastighetstaxeringen inte ensamt ska ligga till grund för bedömningen. En motsatt ordning skulle enligt praxis strida mot bestämmelsens syfte.

Brukningsvärd jordbruksmark

Den jordbruksmark som ska skyddas måste vara brukningsvärd. Enligt prop. 1985/86:3 ska marken anses vara brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämplig för jordbruksproduktion. Vid bedömningen om så är fallet ska hänsyn tas till möjligheten att sambruka marken med annan jordbruksmark i området, markytans storlek, hur marken används och tidigare har använts.

Det har även tydliggjorts i praxis att jordbruksmarken endast är skyddad av 3 kap. 4 MB om den faktiskt är lämpad för jordbruksproduktion och att det åligger sökanden att visa motsatsen om ianspråktagandet saknar stöd i översiktsplan.

Faktisk användning som jordbruksmark har i praxis underordnats den rättsligt fastställda användningen, allmän platsmark, i en lagakraftvunnen detaljplan eftersom en prövning mot bland annat MB:s hushållningsbestämmelser redan skett i samband med planläggningen.

Tillgodose väsentliga samhällsintressen

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. I prop. 1985/86:3 anges att bl.a. intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra och att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem utgör väsentliga samhällsintressen.

I praxis har exempelvis utbyggnad av vindkrafts- och solenergianläggningar ansetts utgöra väsentliga samhällsintressen eftersom det kan bidra till uppnåendet av miljöbalkens mål om en hållbar utveckling och internationella miljömålsättningar. Vidare har industriändamål ansetts utgöra ett väsentligt samhällsintresse i situationer då det finns ett stort behov av planlagd mark för detta. Koppling till redan befintlig infrastruktur, att exploateringen är en utökning av ett redan befintligt industriområde och förtätning av bebyggelse har utgjort bidragande orsaker till att exploateringarna godkänts.

Byggnation av ett enbostadshus och garage har däremot inte ansetts utgöra ett väsentligt samhällsintresse.

Alternativ lokalisering

Det ska även vara utrett att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Det framgår av ovan nämnt förarbete att en alternativ lokalisering anses vara möjlig om exploateringsföretaget är fullt godtagbart från samhällsbyggnadssynpunkt, tekniskt och funktionellt lämpligt samt ekonomiskt rimligt. Vidare anges att om lokaliseringsförslagen endast består av antingen skyddad jordbruksmark eller skogsmark ska marken med bästa biologiska produktionsförmågan undvikas. Praxis har tydliggjort att lokaliseringskravet inte kan anses vara uppfyllt om sökanden inte visat någon bedömning av möjligheten att förlägga bebyggelsen eller verksamheten på annan plats än brukningsvärd jordbruksmark.

Vikten av en väl genomförd lokaliseringsutredning bekräftas av två färska avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) den 22 november 2022. I avgörandena (M 1026-22 och M 15064-21) har MÖD bedömt att 3 kap. 4 § MB utgör ett hinder för etablering av solcellsparker på brukningsvärd jordbruksmark. Avgörande i båda målen var frågan om utredning om alternativ lokalisering där MÖD framhåller att kravet på utredning av alternativa lokaliseringar måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det är först när en sökande kan visa att det inte finns alternativa lokaliseringar som är fullt godtagbara från samhällsbyggnadssynpunkt som brukningsbar jordbruksmark får tas i anspråk. I fall av de aktuella slaget är det inte tillräckligt att begränsa utredningen till tillgänglig mark på en viss fastighet. Eftersom alternativa lokaliseringar utanför sökandens fastighet inte lagts fram i något av målen var utredningskravet inte uppfyllt. Av intresse är även att MÖD i domskälen konstaterar dels att uppförande av solkraftsanläggningar innebär att mark tas i anspråk på ett varaktigt sätt och att möjligheten att senare återställa marken inte förändrar den bedömningen, dels att 3 och 4 kap. MB ska tillämpas utan begränsning vid prövningen av en verksamhet som har anmälts för samråd enligt 12 kap. 6 § MB.

Det sistnämnda är särskilt intressant sett i ljuset av ett avgörande från Mark- och miljödomstolen i Växjö så sent som den 31 oktober 2022 (M 2479-22) rörande etablering av en solcellspark på brukningsvärd jordbruksmark i Helsingborg. I målet kommer domstolen fram till att ett samråd enligt 12 kap. 6 § MB, som är ett krav för icke tillståndspliktiga verksamheter av det slag som solcellsparker utgör, inte innebär att en fullständig tillåtlighetsbedömning enligt MB ska göras utan endast ska avse skador på naturmiljön. Att då ta hänsyn till att verksamheten kan innebära påverkan på hushållning med jordbruksmark, såsom länsstyrelsen gjort, saknar laglig grund. Domstolen upphävde därför länsstyrelsens beslut. Domen är överklagad och det vore mycket intressant om målet togs upp till prövning av MÖD. Det finns ganska mycket som talar för att prövningstillstånd borde medges.

Avslutande kommentar

Sammanfattningsvis kan konstateras att brukningsvärd jordbruksmark åtnjuter ett starkt skydd eftersom en rad olika krav måste uppfyllas för att en exploatering ska komma till stånd. Brukningsvärd jordbruksmark har en stark ställning i den avvägning som ska göras och hindrar ofta möjligheter till etablering av bl.a. boende, industri och produktion av vindkraft, solenergi och annan fossilfri energi.

Utifrån rådande energikris och regeringens energipolitiska mål är det önskvärt att möjligheterna till produktion av fossilfri energiproduktion tillmäts större betydelse vid den avvägning som ska göras. Antingen så att fossilfri energiproduktion ges företräde eller att möjligheterna till samexistens utnyttjas i större utsträckning.

Med hänsyn till de mycket begränsade alternativredovisningarna i målen i MÖD den 22 november 2022 sattes en avvägning mellan intresset av fossilfri energiproduktion och bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark inte på sin spets. Vi får således invänta ytterligare prövningar innan rättsläget kan klarna. Det som dock kan konstateras utifrån MÖD:s senaste avgöranden är att etablering av en solcellsanläggning innebär ett varaktigt ianspråktagande av marken och att en senare återställning av marken inte förändrar den bedömningen, något som är ett krav för att förbudet i 3 kap. 4 § miljöbalken ska aktualiseras.

Har du frågor om vindkraft, solceller och jordbruksmark? Eller frågor om tillståndsprövning? Välkommen att kontakta oss på Foyen.

Liknande artiklar

Flygbild över grönskande skog
Mark och miljö2024.05.02

Reglerna om företags hållbarhetsrapportering utökas

Att ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv är idag grundläggande för företag för att stå sig i konkurrensen då medvetenheten kring miljö och mänskliga rättigheter ökar bland konsumenterna. Utöver de rent konkurrensmässiga fördelarna är det också alltmer angeläget för företag att ha koll på hållbarhetsfrågor ur ett regelefterlevnadsperspektiv.

Solceller
Mark och miljö2024.04.16

MÖD säger nej till solcellsanläggningen i Svedberga och ställer hårda krav på alternativredovisning

Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) stoppar European Energy Sveriges planerade solcellsanläggning i Svedberga. Detta står klart efter att MÖD den 3 april 2024 fastställde Länsstyrelsen i Skåne läns beslut om att förbjuda solcellsanläggningen i Helsingborgs kommun i mål nr M 13461-22. Solcellsanläggningen hade kunnat bli den största solcellsparken i Sverige med en årlig produktion om 175 GWh och därmed bidra med mycket förnybar energi i ett elområde med stort behov av mer el. Eftersom solcellsparken planerades att anläggas på jordbruksmark aktualiserades regeln i 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) som i slutändan satte, åtminstone tillfälligt, stopp för projektet. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Elin Holzhausen kommenterar här MÖD:s färska avgörande och även tre andra beslut från MÖD om solcellsanläggningar.

xterior of a school building and schoolyard in Stockholm, Sweden.
Mark och miljö2024.04.05

Vad behöver utredas vid detaljplaneärenden och hur ska det göras? Ny praxis ger vägledning.

När en kommun tar fram en detaljplan ställer plan- och bygglagen (”PBL”) krav på vilket underlag som måste finnas. Omfattningen av underlaget beror på om planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan (”BMP”), vilket i så fall kräver en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”). Att ta fram en MKB är ett omfattande arbete och kraven på innehållet är idag höga. Om kommunen gör felaktiga bedömningar gällande BMP och MKB-underlagets omfattning kan det få allvarliga följder. Beslut att anta detaljplanen kan upphävas och hela planärendet måste då tas om från början, med förlust av tid och resurser som konsekvens. Därför är det av yttersta vikt att hantera dessa frågor korrekt.

Fler nyheter