Vattenkraftverk med skog bakom i Sverige

Bristande EU-implementering hotar omställningen – dags att införa färdiga förslag

Publicerat: 21 februari, 2024

Vår delägare och advokat Pia Pehrson varnar för de allvarliga konsekvenserna av Sveriges bristande implementering av EU-lagstiftning. Långsamma tillståndsprocesser utgör stora hinder för elförsörjningen, hotar samhällets stabilitet och näringslivets konkurrenskraft. Pia Pehrson lyfter exempel på utdragna beslutsprocesser och osäkerhet som drabbar vind-, vatten- och kärnkraft, vilket leder till att företag etablerar sig i andra länder.

Pia Pehrson påpekar att vi i Sverige själva har ett ansvar att göra effektiva och korrekta implementeringar. Det är dags att se över vilka misstag som skett tidigare och nu göra om och göra rätt.  Regeringen måste därför initiera ett omtag när det gäller miljölagstiftningen samt plan- och bygglagen. Flera färdigutredda förslag ligger redo och kan snabbt omsättas i ny och förbättrad lagstiftning.

Läs hela artikeln som är publicerad på Aktuell hållbarhet
Omställningen hotas av bristande EU-implementering – Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)

Liknande artiklar

xterior of a school building and schoolyard in Stockholm, Sweden.
Mark och miljö2024.04.05

Vad behöver utredas vid detaljplaneärenden och hur ska det göras? Ny praxis ger vägledning.

När en kommun tar fram en detaljplan ställer plan- och bygglagen (”PBL”) krav på vilket underlag som måste finnas. Omfattningen av underlaget beror på om planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan (”BMP”), vilket i så fall kräver en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”). Att ta fram en MKB är ett omfattande arbete och kraven på innehållet är idag höga. Om kommunen gör felaktiga bedömningar gällande BMP och MKB-underlagets omfattning kan det få allvarliga följder. Beslut att anta detaljplanen kan upphävas och hela planärendet måste då tas om från början, med förlust av tid och resurser som konsekvens. Därför är det av yttersta vikt att hantera dessa frågor korrekt.

Mark och miljö2024.02.15

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands län.

Mark och miljö2024.02.13

Ny EU-förordning beslutad – en säker och hållbar försörjning av kritiska och strategiska råmaterial

Den 12 december 2023 röstade Europaparlamentet igenom en ny EU-förordning, The Critical Raw Materials Act, vars syfte är att säkerställa en hållbar och säker försörjning av kritiska råmaterial (CRM) inom EU. Rättsakten kommer träda i kraft i början av år 2024.

Fler nyheter