Villaägare kan inte tillvarata sin rätt

Publicerat:5 mars, 2015

Det är naturligtvis positivt att det i en departementspromemoria föreslagits en ändring av den bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) som begränsar överklagandemöjligheten av startbesked till sökanden i bygglovsärendet. Nu finns det en öppning för att lagtexten korrigeras på sådant sätt att samtliga nekade startbesked ska kunna överklagas av sökandena i ärendet oavsett om startbesked föregåtts av bygglov eller bara bygganmälan. Det stämmer också som Ulf Perbo, före detta statssekreterare, anger att det blir den överprövande instansen som tar ställning till om ett nekat startbesked kan överklagas. Vi delar även uppfattningen att det vore märkligt att i strid med de signaler lagstiftaren lämnat i propositionen och med vetskap om förslaget i departementspromemorian samt i strid med förvaltningsrättsliga principer och svensk grundlag dra den säkra slutsatsen att nekat startbesked inte kan överklagas. Icke desto mindre är det just detta budskap – att startbesked inte kan överklagas för Attefallshus – som den enskilde villaägaren möts av om den enskilde exempelvis söker information på internet. Boverket ger tydligt besked om detta på sin hemsida och denna information verkar ha kopierats rakt av till ett stort antal kommuners hemsidor.

I dagsläget är det de kommunala byggnadsnämnderna som hanterar de tusentals bygganmälningar avseende Attefallshus som inkommit från enskilda medborgare. I brist på entydig och tydlig lagtext samt i avsaknad av praxis är det många av kommunerna som hänvisar till Boverkets uttalande om PBL, där det anges att nekade startbesked inte kan överklagas. Kommunerna skickar därför som regel inte ens ut en överklagandehänvisning med sina beslut om nekat startbesked varför möjligheten att överklaga inte finns med som alternativ för den enskilde.

Ska den enskilde villaägaren – utan någon juridisk utbildning – på egen hand förstå hur, var och till vem man ska sända in ett överklagande? Ska han/hon för att tillvarata sin rätt skriva ett överklagande på eget initiativ? Om ingen överklagandehänvisning ges från kommunen går den grundlagsstadgade möjligheten de flesta förbi. Och den överprövande instansen får aldrig in något överklagande. Samtidigt förutsätts det att den enskilde har gott om tid och pengar för att invänta överprövande instans inställning till om startbeskedet alls kan överklagas.

Det hjälper föga att förändringar är på gång så länge lagtexten är otydlig och Boverket gör en felaktig tolkning. Det är dags för ett klarläggande från Boverket så att inte Sverige åter en gång anses bryta mot EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna).

PIA PEHRSON
Advokat och partner

ANNA BERNHARDSSON
Jur. kand.

Boverket har den 4 mars 2015 ändrat på sin hemsida avseende möjligheterna att överklaga nekat startbesked för Attefallshus och säger nu att det är möjligt att överklaga enligt Förvaltningslagen.

Slutreplik SvD Opinion i frågan kring Attefallshus »

 

TIDIGARE INLÄGG I FRÅGAN