PTS klargör för operatörer hur de skall agera avseende datalagring

Publicerat:11 april, 2014

Europeiska unionens domstol har den 8 april förklarat Datalagringsdirektivet (Direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006) ogiltigt. Domstolen uttalade att lagringen av uppgifter enligt Direktivet i och för sig inte kränker det väsentliga innehållet i den grundläggande rätten till privatliv och skydd för personuppgifter, bland annat då Direktivet inte gör det möjligt att lagra själva innehållet i kommunikationen. Domstolen konstaterade vidare att syftet med Datalagringsdirektivet – bekämpning av grov brottslighet – är av allmänintresse.

Oavsett detta blir ändå Domstolens slutsats att Direktivet innebär ett ”omfattande och särskilt allvarligt intrång”, och att det inte är ”tillräckligt noggrant reglerat för att garantera att intrånget begränsas till vad som är strikt nödvändigt”, då proportionalitetsprincipen inte har iakttagits då Direktivet antogs.

Domstolen menar att Direktivet inte tar hänsyn till syftet att begränsa grov brottslighet då Direktivet omfattar alla individer, alla elektroniska kommunikationssätt och alla trafikuppgifter. Inte heller regleras ett objektivt kriterium som gör det möjligt att garantera att nationella myndigheter endast har tillgång till uppgifterna om det är fråga om brott som faktiskt motiverar sådant intrång. Som Direktivet är skrivet är det upp till de nationella myndigheterna att besluta vad som konstituerar ”allvarliga brott”. Det föreskrivs inte heller om materiella eller processuella villkor som medger hur behöriga nationella myndigheter kan få tillgång till uppgifterna. Domstolen pekar också på att Direktivet inte är tillräckligt tydligt vad avser lagringstid (6-24 mån). Slutligen föreskrivs det inte om tillräckliga garantier för skydd mot missbruk, och en reglering saknas om att lagring av uppgifterna endast får ske inom unionen.

PTS är myndigheten som bedriver tillsynen i Sverige över efterlevnaden av den aktuella lagstiftningen (Lagen om elektronisk kommunikation, 6 kap 16 § a-f). I ett uttalande den 10 april pekar PTS på att EU-domstolens dom har ställt frågan om hur medlemsstaterna skall tillämpa nationell lagstiftning på sin spets. PTS slutsats, efter att ha granskat domen, är att det ”finns stora svårigheter att vidta åtgärder med stöd i datalagringsreglerna, som de är utformade i dag”, och att man inte i nuläget kommer att vidta åtgärder utifrån datalagringsreglerna.