Nytt lagförslag om förenklingar i anläggningslagen

Publicerat:27 januari, 2015

Den 22 januari 2015 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet som innehåller förslag till ändringar i anläggningslagen (1973:1149). Förslaget rör ändringar om gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar och syftar till att skapa ett mer enhetligt regelsystem när det gäller ersättning enligt anläggningslagen och handläggningen av sådana ärenden. Enligt dagens regler kompenseras en rättighetshavare inte för de eventuella följder som uppstår om en gemensamhetsanläggning eller annan rättighet enligt anläggningslagen begränsas eller upphävs. Det kan exempelvis handla om kompensation för minskade marknadsvärden eller ökade kostnader. Enligt förslaget bör därför en ny ersättningsgrund införas. För att uppnå ökad tydlighet föreslås vidare nya regler om hur ersättningen ska beräknas vid vissa vägupplåtelser och när det gäller handläggningen hos lantmäteriet föreslås bl.a. att förenklade betalningsprocedurer ska införas. Vidare föreslås att en samfällighetsförening ska ges en utökad rätt att företräda delägarna i en gemensamhetsanläggning när det gäller förrättningar och överenskommelser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Har Du frågor om anläggningslagen? Kontakta Foyens affärsområde för mark- och miljörätt!