Ny lag från 1 september – glöm inte registrera ägare av ditt bolag!

Publicerat:23 augusti, 2017

Från och med den 1 september ska alla bolag anmäla ”verklig huvudman” till Bolagsverket (lag 2017:631). Syftet med denna nya bestämmelse är att bekämpa penningtvätt och finansiering av terror genom en offentlig insyn i vem som kontrollerar de registrerade bolag och andra associationsformer som finns. Den träffar verksamheter som bedrivs i Sverige, även om det står utländska ägare bakom.

En ”verklig huvudman” är den som ytterst äger eller kontrollerar ett bolag. En ”verklig huvudman” kan också vara en person som tjänar på att någon annan agerar för denne.

I princip alla former av bolag träffas av denna bestämmelse, såsom aktiebolag, handelsbolag, bankaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Även truster omfattas.

Undantagna är staten, landsting och kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan och deras juridiska personer (t ex ett kommunalt bolag), börsbolag, dödsbon och konkursbon.

För att göra en anmälan – som ska göras till Bolagsverket – måste man fastställa omfattning på ägandet och hur kontrollen ser ut (arten av kontroll). Det kan vara så att man kommer fram till att det inte går att fastställa en verklig huvudman. I båda fall ska anmälan göras.

En ”verklig huvudman” anses kontrollera ett bolag/organisation/förening, t ex om denne äger mer än 25 % av aktierna i ett aktiebolag, eller om denne har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Detta kan även förekomma bestämmelser i bolagsordningen eller i avtal som medför att en viss person är att anse som ”verklig huvudman”. Kontroll av bolaget är nyckelordet.

Är det fråga om en grupp av bolag, så är det kontroll av moderbolaget som är relevant.

Det är möjligt att göra denna registrering från och med den 1 september, men det ska vara genomfört tills den 1 februari 2018. Aktiebolag (eller annan bolagsform/förening etc) som bildas från 1 september måste dock anmäla inom 4 veckor, och bolag mm som bildats under augusti 2017 ska anmäla senast 30 september. Bolaget kan själv göra detta eller anlita ett ombud.

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor kring detta!

____________________________________
Sara Malmgren, advokat på Foyen Advokatfirma
sara.malmgren@foyen.se