Kommun får JO-kritik – lät advokat delta i ärende om utlämnande av allmän handling

Publicerat:6 september, 2019
Justitieombudsmannen (JO) har i ett nytt beslut kritiserat en kommun som låtit ett juridiskt ombud delta i handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar.

En av kommunens leverantörer begärde att få ta del av kopior på beställningsunderlag för vissa fakturor och mejl. För att hantera begäran tog kommunen hjälp av ett juridiskt ombud vid en advokatbyrå. Ombudet hanterade kommunikationen i utlämnandeärendena. För detta får kommunen JO-kritik.

Rättsliga utgångspunkter

En kommun anses ha möjlighet att anlita uppdragstagare för att utföra förvaltningsuppgifter utan att uppgiften anses vara överlämnad till enskild. Det krävs då att uppdragstagaren har sådan anknytning till uppdragsgivaren att hen anses delta i dennas verksamhet. För dessa uppdragstagare är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) direkt tillämpliga (se bl.a. JO 2008/09 s. 550, dnr 2350-2007).

Kommunfullmäktige i kommuner får besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning får den lämnas över endast om det finns stöd i lag (se 12 kap. 4 § regeringsformen och 10 kap. 1 § kommunallagen). Förbudet mot att – utan stöd i lag – överlämna förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning gäller hela handläggningen av ett ärende och alltså inte bara beslutsfattande.

Frågan om möjligheten att anlita advokat som företrädare för det allmänna har tidigare bedömts av JO vid ett flertal tillfällen. Det rör sig då om att företräda en myndighet i dess egenskap av part i rättsliga processer som handläggs hos andra instanser. Att låta sig företrädas av ombud vid ärendehandläggningen hos den egna myndigheten är en annan sak och är enligt JO inte en sådan situation där myndigheten har möjlighet att anlita ett ombud. Myndigheten för i den situationen inte någon talan utan fullgör sina i författning angivna förvaltningsuppgifter.

En myndighet kan naturligtvis anlita en advokat eller annan jurist vid en advokatbyrå för juridisk rådgivning. Något hinder mot att låta en advokat upprätta ett förslag till hur en rättslig fråga, t.ex. om tillämpningen av reglerna om allmänna handlingar, ska bedömas finns alltså inte. Myndigheten kan sedan välja att följa advokatens råd, men den kan inte överlåta till denne att i eget namn överta ärendets handläggning (se bl.a. JO 2008/09 s. 550).

JO:s bedömning

JO konstaterade att det är en kommunal angelägenhet som innefattar myndighetsutövning att handlägga frågor om utlämnande av allmänna handlingar som förvaras hos en kommun. Något stöd i lag för att överlämna handläggningen av sådana frågor till en juridisk person eller en enskild individ finns inte.

Enligt JO fanns det inte en sådan närmare anknytning mellan kommunen och den advokat som deltagit i handläggningen att advokaten varit en sådan osjälvständig uppdragstagare att advokaten kunde anses delta i kommunens verksamhet. Handläggningen stred därmed mot regeringsformens och kommunallagens krav på lagstöd för att förvaltningsuppgifter ska kunna överlämnas till en enskild.

Slutsatser

JO klargör ännu en gång att en myndighet inte kan låta ett juridiskt ombud delta i handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar eftersom detta utgör myndighetsutövning.

Däremot står det en myndighet fritt att anlita exempelvis en advokat för att göra en juridisk bedömning angående reglerna om utlämnande av allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det är sedan upp till myndigheten om den vill följa advokatens råd. Myndigheten kan dock inte överlåta åt advokaten att överta ärendets handläggning.

 

JO:s beslut den 21 maj 2019, dnr 3053-2018

________________________________

För mer information, kontakta:

Per-Ola Bergqvist, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma

Ulrika Hedberg, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma