Foyen har framgångsrikt biträtt HBV i upphandlingstvist värd miljarder

Publicerat:22 december, 2016
Ett av de längsta överprövningsärenden i svensk rättshistoria kan äntligen läggas till handlingarna. Kammarrätten har meddelat dom den 20 december till HBVs fördel och avslår därmed Förvaltningsrättens tidigare dom på alla punkter. HBV företräddes av advokaterna John Hane och Carl Fläring från Foyen Advokatfirma.

HBV är inköpscentral för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. I november 2014 slutförde de en upphandling av ramavtal för leverans av vitvaror till sina medlemmar, värd totalt 2 miljarder kronor. En leverantör överprövade upphandlingen till förvaltningsrätten och förlorade. Sedan dess har målet överklagats till Kammarrätt och Högsta förvaltningsrätten på grund av att sökandens samtliga grunder inte prövats i sak.

Sedan Högsta förvaltningsrätten återförvisat målet för ny handläggning kom målet att bli liggande utan synbara handläggningsåtgärder hos Förvaltningsrätten i nära sex månader. Något som föranledde HBV att ge in en JO anmälan mot Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten meddelade så småningom dom i augusti och biföll då leverantörens ansökan efter en bedömning att det förelåg formaliabrister i de anbud som tilldelats kontrakt och förordnade att upphandlingen efter nära två års handläggning alltså skulle göras om.

HBV överklagade förvaltningsrättens dom och Kammarrätten har nu gjort en motsatt bedömning och fastställt att det inte förelåg några brister i dessa anbud. Den tilldelning som meddelades för mer än två år sedan står därmed fast.

– Foyen Advokatfirma i allmänhet, och John Hane och Carl Fläring i synnerhet, har varit ett stort stöd under hela processen. De är professionella och snabba. Deras långa erfarenhet har bidragit till det tillfredställande resultatet, säger upphandlingskonsult på HBV, Martina Everskog.

– Det känns skönt att vi fått Kammarrättens bekräftelse på att HBV gjort rätt hela tiden och att man äntligen kunnat sätta punkt för denna helt exceptionellt utdragna överprövningstvist, säger HBVs ombud i tvisten, advokat John Hane i en kommentar.


För mer information kontakta

John Hane, Advokat och delägare Foyen
0733-22 84 30, john.hane@foyen.se