Efterlängtat klargörande av kalkylregel i AB 04

Publicerat:28 januari, 2015

Foyen Advokatfirma har genom advokaten John Hane biträtt Region Gotland i Högsta domstolen i ett mål rörande tolkningen av en bestämmelse i byggbranschens standardavtal AB 04 (kap 1 § 8). Målet har väckt stort intresse i branschen och bland annat har Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna och BKK yttrat sig i HD. Frågan har rört tolkningen av vilka krav som kan ställas på en entreprenör att i anbudet göra fackmässiga antaganden av förhållanden inom ett arbetsområde. I sin dom den 27 januari 2015 konstaterar HD att entreprenören med vägledning av tillgängligt underlag måste beakta sådana förhållanden som är troliga.

– Domen innebär ett välkommet klargörande att entreprenören inte har något tolkningsföreträde när det är fråga om att bedöma arbetsområdet enligt den aktuella regeln, säger John Hane, Foyen Advokatfirma.

Domen från HD i sin helhet