Betyder tom post i mängdförteckning att entreprenör utför arbete gratis?

Publicerat:7 april, 2020
Kan beställare utgå från att tom post i ifylld mängdförteckning betyder att entreprenör utför arbete utan kostnad? Ann Liljedal kommenterar en dom från Kammarrätten i Jönköping av den 21 februari 2020 i mål nr 2322-19, som tar upp just den frågan.

Kammarrätten i Jönköping har i en nyligen meddelad dom slagit fast att utelämnande av prisuppgift i en mängdförteckning inte betyder att entreprenören offererat 0 kr på den aktuella posten.

Bakgrund

Det är Lidköpings kommun (Kommunen) som genomför upphandling av markentreprenad avseende byggnation av VA-ledningar, gator och gång- och cykelvägar. Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande enligt LOU.

Av upphandlingsdokumenten framgår att MER Anläggning 17 ska tillämpas i upphandlingen. Anbudsgivarnas mängdförteckningar ska således utformas i enlighet med de skrivregler som däri anges. Av MER 17 framgår under rubriken ”Skrivsätt i mängdförteckningen” att samtliga poster i mängdförteckningen där streck saknas ska prissättas.

Efter anbudsprövning fattade Kommunen beslut att tilldela Eggvena Schakt AB (Eggvena) kontraktet. Svevia AB (Svevia) som placerades som nummer två vid utvärderingen begärde överprövning.

Svevia anförde i kammarrätten att Eggvena i sin mängdförteckning helt utelämnat prisuppgift avseende 27 poster i mängdförteckningen där streck saknas.

Kommunen invände och anförde att det varken framgår av LOU, upphandlingsdokumenten eller MER att samtliga poster i mängdförteckningen ska prissättas eller att noll kr ska anges i de fall leverantören erbjuder sig att utföra arbeten utan kostnad. En automatisk summering har skett av samtliga poster och därför gör det ingen skillnad om anbudsgivare utelämnat pris för en post eller uttryckligen angivit noll kr.  Ett utelämnat pris på en post i mängdförteckningen har inneburit att en leverantör kommer att utföra det arbetet utan kostnad. Eggvena har i förtydligande till kommunen bekräftat att posterna ska likställas med noll kronor.

Eggvena har i yttrande till kammarrätten anfört att ett tomt fält i en mängdförteckning är lika med noll, dvs lika med ingen kostnad. Mängdförteckningen har fyllts i med stöd av ett kalkylprogram och det lades ingen vikt vid att vissa poster var tomma. Bolaget kunde därför stå för sitt totala anbudspris.

Domstolen

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att i upphandlingsdokumenten anges det att en ifylld mängdförteckning ska bifogas anbudet. MER är en del av upphandlingsdokumentet och en leverantörs mängdförteckning ska utformas i enlighet med de skrivregler som däri anges. Av MER framgår under rubriken ”Skrivsätt i mängdförteckningen” att belopp ska anges för de poster där streck skrivs för kolumnerna enhet, mängd och à-pris samt att streck medför att uppgiften ska utelämnas.

Mot bakgrund av detta fann kammarrätten att det är ett obligatoriskt krav i upphandlingen att ange pris avseende de aktuella posterna. Det är ostridigt att Eggvena i sin mängdförteckning lämnat 27 sådana poster tomma. Eftersom Eggvena inte angivit något pris för dessa poster har mängdförteckningen inte utformats i enlighet med de krav som ställts i upphandlingen.

Kammarrätten konstaterade vidare att det inte visats att kravet är oproportionerligt. Eggvena har således inte uppfyllt det obligatoriska kravet att ange pris avseende dessa poster. Mot denna bakgrund kan kommunens åtgärd att ändå utvärdera Eggvenas anbud inte anses förenlig med principen om likabehandling. Eftersom det fel som begåtts inte hänför sig till det konkurrensuppsökande skedet var det enligt Kammarrätten tillräckligt att förordna om rättelse. Kammarrätten landade således i att upphandlingen ska rättas på så sätt att ny anbudsutvärdering ska genomföras vid vilken Eggvenas anbud inte ska beaktas.

Reflektion

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare slagit fast att obligatoriska krav som är proportionerliga måste vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna antas. Ett anbud som inte uppfyller sådana krav måste med hänsyn till likabehandlingsprincipen, förkastas. I det här målet fann Kammarrätten att ett anbud som innehåller en icke-korrekt ifylld mängdförteckning inte uppfyller ställda krav. Upphandlande myndighet måste således förkasta anbudet för att inte agera i strid med likabehandlingsprincipen.

Eggvenas anbud innehöll en mängdförteckning där 27 stycken poster inte var prissatta. Svevia argumenterade för att Eggvena hade kunnat komma med krav på ersättning under entreprenadens utförande avseende de aktuella posterna. Kommunen invände och anförde att Eggvena inte alls kommer ha möjlighet att begära ersättning eftersom man lämnat posterna tomma. Eggvena instämde och av domen framgår också att Kommunen i samband med överprövningen begärt och fått, ett förtydligande av Eggvena huruvida utelämnande av prisuppgift skulle tolkas som noll kr.

Hade inte Svevia begärt överprövning av upphandlingen hade Kommunen och Eggvena ingått ett avtal där inte alla poster i mängdförteckningen var prissatta. Hur hade detta hanterats? Det är inte helt otroligt att Kammarrätten med sin dom har hjälpt kommunen att undvika en framtida tvist.

____________

Ann Liljedal, advokat på Foyen Advokatfirma
ann.liljedal@foyen.se