Allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff

Publicerat:14 maj, 2018

Efter att regeringen utrett frågan om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan lägger de nu fram en proposition (2017/18:165) med föreslagna ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förslaget innebär att straffet skärps för allvarliga brott. Som allvarliga brott ska sådana gärningar betraktas som innebär eller kan innebära en fara för människors eller djurs liv och/eller hälsa. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år för den som exempelvis producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar livsmedel, eller märker, marknadsför eller presenterar livsmedel, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa. Såväl uppsåtliga som oaktsamma gärningar ska kunna straffas med fängelse. Det blir alltså det personliga ansvaret för ansvariga personer.

Då straffskalan höjs kan även beloppen för företagsböter mot ansvariga bolag påverkas och bli avsevärt högre. Följden av att straffskalan bestäms till böter eller fängelse i högst två år är också att preskriptionstiden blir fem år i stället för två år.

Mindre allvarliga överträdelser ska enligt förslaget kunna resultera i sanktionsavgifter, på mellan 1 000 och 100 000 kronor, som kan beslutas av kontrollmyndigheterna. Att det införs sanktionsavgifter som kan beslutas av tillsynsmyndigheterna minskar troligtvis belastningen på Åklagarmyndigheten som i stället kan rikta uppmärksamhet mot allvarligare livsmedelsbrott.

Om riksdagen antar regeringens proposition kommer de nya reglerna att gälla från 1 januari 2019.

Vill Du veta mer om livsmedelslagstiftningen?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Marlene Andersson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
marlene.andersson@foyen.se