Vitesföreläggande adresserat till VD ansågs delgivet genom receptionistens kvittens

Mark- och miljööverdomstolens dom visar att det föreligger ett stort ansvar för bolag att ha kontroll över försändelser som inkommer. En försändelse adresserad till en person i ledande ställning som annan anställd kvitterar ut kan räcka för att delgivningskravet ska anses vara uppfyllt.

Publicerat: 16 november, 2018

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) ansåg i M 12049–17 att ett vitesföreläggande som adresserats till Burlövs Bostäder AB:s verkställande direktör hade kommit bolaget till handa trots att det hade kvitterats ut av bolagets receptionist. MÖD konstaterade detta då bolaget inte gjort gällande att receptionisten var obehörig att kvittera ut försändelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden i Burlövs kommun beslutade den 27 mars 2017 att förelägga Burlövs Bostäder AB att senast en månad efter delgivet beslut inkomma till miljö- och byggnämnden med en skriftlig rapport om bland annat kontroll av ventilationen i några av bolagets fastigheter. Miljö- och byggnämnden förenade föreläggandet med ett vite på 10 000 kronor per månad i de fall föreläggandet inte följdes. Den 3 april 2017 fick nämnden ett mottagningsbevis för försändelsen av vitesföreläggandet. Flertalet månader gick utan att nämnden mottog den efterfrågade rapporten.

Mark- och miljödomstolen (MMD) meddelade dom (M 2865-17) i målet den 18 december 2017. MMD konstaterade att det av delgivningskvittot inte framgick vem som undertecknat och tagit emot föreläggandet. MMD bad med anledning därav att nämnden skulle inkomma med uppgifter för att styrka att behörig företrädare undertecknat delgivningskvittot. Nämnden inkom inte med några sådana uppgifter. MMD konstaterade att nämnden inte visat att föreläggandet delgivits bolaget, och att föreläggandet därav inte vunnit laga kraft.

Domen överklagades och den 20 september 2018 meddelade MÖD dom i målet. Burlövs Bostäder AB utvecklade sin talan och anförde att de inte blivit delgivna vitesföreläggandet. Receptionisten som mottog föreläggandet och undertecknade mottagningsbeviset var inte behörig firmatecknare och inte heller medveten om att mottagningsbeviset innebar att bolaget hade tagit emot ett vitesföreläggande. Bolaget ansåg därför att delgivningskravet inte var uppfyllt.  Bolaget yrkade i andra hand på att jämka vitesbeloppet på grund av att det var oskäligt högt i förhållande till vad rapporten kostat att genomföra. Den anlitade konsulten hade under processen dessutom misskött sitt uppdrag vilket försenat rapporten ytterligare.

MÖD konstaterade att det av 18 § andra stycket delgivningslagen (2010:1932) följer att en postförsändelse som har hämtats av bud anses ha kommit mottagaren till handa när försändelsen hämtas av budet. Föreläggandet skickades visserligen till bolagets verkställande direktör men enligt MÖD hade bolaget inte gjort gällande att receptionisten var obehörig att kvittera ut det mottagna föreläggandet. MÖD bedömde således att bolaget delgivits föreläggandet.  I de frågor som behandlade prövning av förutsättningarna för utdömande av vite återförvisades dessa till MMD.

Domen visar att det föreligger ett stort ansvar för bolag att ha kontroll över de försändelser som inkommer. Trots att en försändelse kan vara adresserad till en person i ledande ställning kan det alltså enligt MÖD räcka med att någon annan anställd inom bolaget kvitterar ut försändelsen för att delgivningskravet ska anses vara uppfyllt.

Har Du frågor om vite och delgivning?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma

Mikael Jonasson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma

Liknande artiklar

Skog där ljuset letar sig fram mellan stammarna
Mark och miljö2023.03.09

Tjäder och färsk översiktsplan inget hinder för bergtäkt enligt MÖD

Den 9 februari 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i mål M 11988-21. Ett bolag hade ansökt om tillstånd för bergtäkt i Sigtuna kommun där Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (”MMD”) meddelat tillstånd. I MMD kom domstolen bland annat fram till att det inte var möjligt att åstadkomma en tillräcklig buffertzon mellan verksamhetsområdet och ett område där tjäder spelade och häckade, således behövde andra skyddsåtgärder föreskrivas. Det resulterade i att tillståndet förenades med villkor som innebar att bullrande arbeten inte fick bedrivas under vissa tidsperioder. Sigtuna kommun överklagade domen och yrkade på att ansökan skulle avvisas på grund av bristande miljökonsekvensbeskrivnings alternativt avslås. Vidare hade kommunen i maj 2022 antagit en ny översiktsplan, d.v.s. efter att domen meddelats i MMD, och ansåg att denna skulle få stor betydelse i målet. Bolaget motsatte sig kommunens överklagande och yrkade för egen del att bullervillkoren i tillståndet skulle upphävas. Bolaget yrkade även på artskyddsdispens för det fall MÖD skulle anse att verksamheten kräver dispens. Rättsfallet berör flertalet frågor men den centrala frågan gäller översiktsplanens betydelse jämte artskyddet, vilket är vad den här artikeln kommer att fokusera på.

Energi och innovation2023.02.24

Foyen biträder vid försäljning av SCiBreak AB

Foyen har biträtt KIC InnoEnergy SE och grundarna vid försäljningen av SCiBreak AB till Mitsubishi Electric Corporation.

Gruppbild på Anders, Helena och Per
Energi och innovation, Entreprenad, Om Foyen2023.02.22

Foyen stärker upp med två nya delägare

Foyen fortsätter sin starka expansion och värvar två nya delägare. Anslutningen av Anders och Helena stärker byråns erbjudande mot marknaden ytterligare.

Fler nyheter