Closeup shot of two businesspeople filling in paperwork in an office

Verkställighet av dom

Exekutionstitel och verkställighet – Efter att en process i exempelvis domstol avslutas kan känslan av ett avslut i frågan infinna sig. I denna artikel görs en ansats till en övergripande genomgång av vad som kan ske om en part ålagts en skyldighet, i exempelvis en dom, men denna inte fullgörs och hur processen för att framtvinga fullgörande är tänkt att fortlöpa.

Publicerat: 2 juni, 2023

Exekutionstitel

 

I Sverige ansvarar Kronofogdemyndigheten för att verkställa indrivning av såväl allmänna- som privata fordringar. Myndigheten ansvarar även för vissa typer av tvångsåtgärder avseende fast och lös egendom. För att myndigheten ska kunna verkställa indrivning och tvångsåtgärder krävs dock en exekutionstitel där en skyldighet fastslagits.

Vad som utgör en exekutionstitel regleras i utsökningskalkens tredje kapitel. Exempel på vanliga exekutionstitlarna är dom, stadfäst förlikning, vissa särskilt angivna myndighetsbeslut och utslag i mål om betalningsföreläggande. Vissa särskilda regler gäller för exekutionstitlar med internationella kopplingar. Inom EU finns en särskild ordning för fastställande av skyldigheter kallad europeiskt betalningsföreläggande. Genom särskilt godkännande av tingsrätten kan även utländska exekutionstitlar verkställas, för olika internationella åtaganden Sverige ingått ska kunna efterföljas. Eftersom frågor om verkställighet och exekutionstitlar med internationella kopplingar kan bli relativt komplexa kommer dessa inte beröras ytterligare i denna artikel.

 

Ansökan om verkställighet och kostnader

 

Vid ansökan om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten ska exekutionstitel anges och en grundavgift erläggas. Kostnaden för ansökan om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten ska även fortsättningsvis erläggas varje år även om vissa undantag, exempelvis avseende exekutionstitlar för skadestånd på grund av brott, finns. För vissa åtgärder som Kronofogdemyndigheten vidtar, exempelvis försäljning av fastigheter och bostadsrätter, tas även en extra avgift ut baserat på försäljningspriset. Vid utförande av vissa typer av verkställighetsåtgärder, exempelvis särskild handräckning och avhysning, riskerar den sökande att även få betala vissa kostnader för processen om inte den som åtgärden riktas emot själv kan ersätta kostnaderna. Dessa särskilda avgifter är särreglerade för att säkerställa att en sökande i förväg ska kunna uppskatta kostnaden för verkställigheten. Omfattningen av sökandens ansvar för särskilda avgifter har prövats av Högsta domstolen i bland annat avgörandet NJA 2017 s. 1033 vilket gällde borttransport (särskild handräckning) av ett skepp som sedan destruerades. Den sökande ansågs skyldig att ersätta sedvanliga kostnader för transport och förvaring av egendomen. Högsta domstolen ansåg dock att det saknades stöd i lag för att belasta den sökande med kostnaderna för destruktion då denna åtgärd låg utanför verkställigheten. Detta kan antas stämma avseende normalt inte förekommande kostnader som uppkommer efter att verkställigheten genomförts när det gäller särskild handräckning.

 

Ställande av säkerhet eller nedsättning

 

Part som vill undvika att verkställighet av en exekutionstitel sker innan den vunnit laga kraft kan göra en nedsättning eller ställa säkerhet hos Kronofogdemyndighet. Säkerhet för kravet kan även ställas genom pant eller företagshypotek. Efter Kronofogdemyndighetens godkännande av säkerheten vidtas då inte några verkställighetsåtgärder innan laga kraft inträtt. Efter kontakt med Kronofogdemyndigheten och utfående av särskilda betalningsinstruktioner kan man göra en nedsättning hos myndigheten. För det fall exekutionstiteln rör mål där staten är sökande, bortsett från vissa mål rörande återkrav av ersättning från Försäkringskassan, återkrav på grund av underhåll och dylikt, kan dock verkställighet ske fullt ut även innan de vunnit laga kraft.

 

Kronofogdemyndighetens tillgångsutredning och följdverkningar

 

När Kronofogdemyndigheten fått in en ansökan om verkställighet och registrerat ett mål så ska gäldenären underrättas om detta för att ges en möjlighet att frivilligt fullgöra densamma. Därefter vidtar Kronofogdemyndigheten utredningsåtgärder för att eftersöka utmätningsbar egendom. Om exekutionstiteln avser annat än betalning av en skuld sker, efter underrättelse, de tvångsåtgärder som krävs för att säkerställa förpliktelsens genomdrivande. Om verkställigheten avser en skuld utförs en tillgångsutredning där gäldenärens tillgångar förtecknas och en bedömning om de kan utmätas görs. För det fall tillgångar som täcker skulderna saknas upprättar Kronofogdemyndigheten en utredningsrapport i vilken det dokumenteras eventuella tillgångar och de åtgärder som myndigheten vidtagit i utredningen. Utredningsrapporten kan sedan användas i en konkursansökan, eftersom det under en begränsad tid efter rapportens upprättande råder presumtion för insolvens.

 

Överklagande

 

Efter att en exekutionstitel meddelats, och om inte samtliga överklagandemöjligheter uttömts, följer en överklagandefrist. Under denna frist finns möjlighet för den vinnande parten att ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Även om överprövning sker fortsätter verkställigheten till dess exekutionstiteln ändras, upphävs eller vinner laga kraft. I vissa fall kan dock Kronofogdemyndighetens verkställighet stoppas, exempelvis genom att en domstol efter ett överklagande beslutar om inhibition.

 

Laga kraft – särskilda rättsmedel

 

När en exekutionstitel inte längre går att angripa med ordinära rättsmedel (vanligtvis överklagande) inträder laga kraft. Utöver att laga kraft innebär att exekutionstiteln inte längre kan angripas på ordinär väg medför laga kraft även att Kronofogdemyndigheten har möjlighet att genomföra de åtgärder som normalt avvaktas – exempelvis försäljning av särskilt dyrbar egendom, fastigheter och att utbetala de medel som influtit från verkställigheten.

När man talar att en exekutionstitel inte längre går att angripa med ordinära rättsmedel kanske en alert läsare frågar sig om det finns några särskilda rättsmedel. Så är givetvis fallet och dessa avser normalt resning, återställande av försutten tid eller domvilla och används normalt restriktivt. Tanken är att man ska kunna lita på en lagakraftvunnen exekutionstitel varför dessa endast fungerar som ventiler när felaktigheter förekommit eller det funnits godtagbara förklaringar för att en part inte agerat i rätt tid.

 

Sökandeparterns ersättningsskyldighet

 

För det fall en exekutionstitel upphävs ska verkställighetsåtgärderna om möjligt återgå. För det fall den som varit föremål för verkställighet lidit skada på grund av verkställigheten är den sökande skyldig att ersätta densamma. Det råder så kallar strikt ansvar, det vill säga att någon vårdslöshet inte behöver styrkas, för den uppkomna skadan. För det fall en exekutionstitel erhållits behöver man således fundera över om det finns skäl att omedelbart begära verkställighet, eller om detta kan avvaktas tills dess ärendet slutligen avgjorts.

 

Hinder mot verkställighet

 

Efter att en exekutionstitel vunnit laga kraft och verkställighet påbörjats kan det uppkomma omständigheter som utgör hinder mot verkställighet. Det inte fråga om en ny prövning av de omständigheterna som avgjorts genom exekutionstitelns meddelande utan en prövning av omständigheter som skett i tiden därefter. Exempelvis kan en betalning skett, en motfordran uppkommit eller preskription inträtt. Invändning om hinder mot verkställighet prövas av Kronofogdemyndigheten som första instans och överklagas sedan till tingsrätten där handläggningen sker enligt lagen om domstolsärenden.

 

Avslutningsvis

 

Under hela processen hos Kronofogdemyndigheten är huvudregeln att varje enskilt beslut kan överklagas. Detta medför att handläggningstiden innan en meddelad exekutionstitel utmynnar i utbetalda medel till den sökande eller att tvångsåtgärder vidtas i vissa fall kan dröja lång tid. Detta särskilt om den egendom som finns inte enkelt kan omsättas till sedvanliga betalningsmedel. Det är därför viktigt att ha i åtanke att bara för att en första process, där en exekutionstitel meddelats, är avslutad så innebär inte det att ett resultat i enlighet med exekutionstiteln omedelbart kommer infinna sig.

 

Artikeln är författade av biträdande jurist Hampus Nilsson.

Liknande artiklar

Fler nyheter