Digitalt möte på laptop

Det digitala skiftet: Nu tillåts digitala bolagsstämmor

Från och med den 1 januari 2024 har det varit möjligt att hålla bolagsstämmor helt digitala. Det är en förändring från vad som tidigare har gällt enligt Aktiebolagslagen som krävde att bolagsstämmor skulle genomföras på angiven fysisk plats, som huvudregel där styrelsen har sitt säte.

Publicerat: 14 februari, 2024

Förändringen innebär att bolagsstämmor numera får genomföras utan att ett fysiskt möte hålls. Med digitala stämmor innefattas möten genom digitala verktyg, såsom exempelvis Teams, Zoom, Google Meet. För att helt digitala stämmor ska få genomföras krävs det emellertid att det i bolagsordningen framgår att så får ske.

Lagförändringen är ny och är inte en permanentning av den tillfälliga lag som gällde under covid-19-pandemin för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Den tillfälliga lagen medgav förvisso att stämmor genomfördes digitalt men då förenat med poströstning. Aktiebolagslagen har även tidigare medgett att bolagsstämmor får hållas genom poströstning som alternativ till fysiskt möte, under vissa förutsättningar.

Lagförändringen har införts med syfte att möjliggöra för fler aktieägare att närvara vid stämmor, och därigenom även kunna öka legitimiteten för de beslut som stämman fattar (Prop. 2022/23:139, s. 15). Fördelarna om aktieägare till exempel befinner sig utanför Sverige är uppenbara.

Den nya möjligheten att genomföra helt digitala stämmor gäller för både privata och publika aktiebolag. Det ska av kallelsen till bolagsstämman framgå att mötet hålls digitalt, samt hur aktieägare ska gå till väga för att kunna närvara vid stämman och utöva sin rösträtt. För börsbolag ser situationen emellertid lite annorlunda ut. I samband med att den nya lagen blev gällande uppdaterades den svenska koden för bolagsstyrning (Bolagskoden) med en ny kodregel om att börsbolag alltid ska hålla fysiska bolagsstämmor (även om andra former för deltagande vid stämman inte utesluts utan kan erbjudas parallellt). Detta eftersom Kollegiet för svensk bolagsstyrning landat i uppfattningen att just det fysiska mötet mellan bolagsledning och aktieägare utgör en så pass viktig del av den svenska bolagsstyrningsmodellen.

För att helt digitala stämmor ska få genomföras (för icke börsnoterade bolag) krävs som sagt att stöd för detta framgår av bolagsordningen. Aktiebolag som ser en potentiell möjlighet att framöver kunna genomföra stämmor helt digital, kan således överväga att införa en punkt om detta i sin bolagsordning.

Artikeln är författad av Advokat Moa Gruneau.

Liknande artiklar

Fler nyheter