Sverige bötfälls av EU-domstolen – lever inte upp till IPPC-direktivets krav

Publicerat:11 december, 2014

Den 4 november 2014 meddelade EU-domstolen en dom (mål C‑243/13) enligt vilken Sverige ska betala 2 miljoner Euro i böter till följd av att domstolen konstaterat att Sverige inte lever upp till de krav som ställs enligt det s.k. IPPC-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/1/EG) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). Sverige ska även betala ett vite om ca 4 000 Euro per dag till dess man lever upp till direktivkraven. IPPC-direktivet trädde ikraft 1996 och uppställer vissa miljökrav på miljöfarliga anläggningar och i Sverige omfattas drygt 1 000 industrianläggningar av direktivet. Redan år 2010 väckte EU-domstolen fördragstalan mot Sverige och enligt domen som följde ansågs Sverige inte ha uppfyllt sina skyldigheter enligt direktivet. Då Sverige år 2012 inte uppfyllt sina skyldigheter enligt domen väcktes mot Sverige år 2013 en andra talan om fördragsbrott. I dagsläget är det endast en industrianläggning som inte lever upp till direktivkraven och enligt miljödepartementet kommer Sverige inom kort att leva upp till dessa.

Har du frågor om miljörätt? Kontakta Foyens mark- och miljöavdelning.