Regeringen meddelar förordning om trafikbuller

Publicerat:24 april, 2015

Den 1 juni 2015 kommer regeringens förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader att träda ikraft. Förordningen innehåller riktvärden för vilka nivåer av buller från vägar, flygplatser och spårtrafik som kan tolereras vid bostadsbyggnader.

Meningen med förordningen är att göra det tydligare för tillstånds- och tillsynsmyndigheter vilka ljudnivåer som är acceptabla vid bostäder. Till exempel bör inte, genom tillämpning av förordningen, bostäder uppföras där buller från spårtrafik och vägar överstiger i snitt 55 dB(A) vid bostadsbyggnadens fasad. Om så ändå är fallet för en befintlig bostad kommer en tillsynsmyndighet med hänvisning till förordningen kunna överväga eventuella åtgärder för att minska bullret.

Förordningen innebär dock inte krav på verksamhetsutövare eller myndigheter, eftersom samtliga värden för maximalt buller är just riktvärden som inte bör överskridas. Om det i det enskilda fallet finns skäl för högre bullernivåer kan sådana ändå få förekomma. För bostäder på upp till och med 35 kvadratmeter gäller i övrigt att mer buller anses få accepteras än vid större bostäder. Istället för 55 dB(A) som medelvärde ska 60 dB(A) gälle vid fasad. Orsaken är att det förmodas att bostäder i den storleken i högre grad än andra bostäder bebos av människor en relativt sett kortare period, till exempel som student. De rekommenderade maximala medelljudnivåerna får vidare vara högre än vanligt vid en fasad om det också finns en så kalla tyst sida, mot vilken minst hälften av bostadsrummen är vända och där rekommenderade ljudnivåer inte överskrids.

För flygbuller gäller särskilda rekommendationer och från dessa är flygplatser i Stockholms kommun i princip undantagna.

Foyens mark- och miljörättsavdelning arbetar regelbundet med frågor som rör buller från såväl trafik som annan verksamhet och om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.