Regeringen föreslår ändrade regler om redovisning av elnätsverksamhet

Publicerat:10 februari, 2015

Regeringen överlämnade den 29 januari 2015 till riksdagen en proposition i vilken ändrade regler om redovisning av elnätsverksamhet föreslås. Ekonomisk redovisning av elnätsverksamhet regleras i 3 kap ellagen (1997:857). Enligt dessa regler ska nätverksamhet redovisas skilt från annan verksamhet och när det gäller nätverksamhet som grundas på nätkoncession ska redovisning avse varje område för sig med undantag för att samtliga områden som är belägna geografiskt nära ska redovisas samlat. Vidare gäller att en enhetlig nättariff skal tillämpas avseende områden som redovisas samlat och att nätkoncession för område ska redovisas skilt från nätkoncession för linje. Det finns dock ett undantag om samredovisning i 11 § redovisningsförordningen (1995:1145) enligt vilken samredovisning ska ske om en nätkoncession för linje avser en ledning som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett nät som innehas med nätkoncession för område och ledningen är belägen inom koncessionsområdet. Enligt det förslag som regeringen nu presenterat bör ledningens funktion snarare än koncessionsformen vara avgörande när det gäller redovisningen och vidare föreslås att en samlad redovisning ska ske om en ledning är belägen helt eller delvis utanför området och ledningen organisatoriskt, tekniskt och funktionellt ingår i lokalnätet. Härutöver föreslås att en enhetlig nättariff ska tillämpas vid den samlade redovisningen av nätkoncessioner och att nätkoncessionerna vid samredovisning ska anses utgöra ett område vid fastställandet av intäktsramen. Målsättningen med de föreslagna ändringarna är att förtydliga gällande bestämmelser och härigenom öka förutsägbarheten för nätföretagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Har Du frågor om koncessioner eller elnätsjuridik? Kontakta Foyens affärsområde inom Energi, mark- och miljöjuridik!