Nya möjligheter genom lagförslag om ledningsrätt i tomträtt

Publicerat:27 januari, 2015

Den 22 januari 2015 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet som innehåller förslag till ändringar i ledningsrättslagen (1973:1144) i syfte att möjliggöra upplåtelse av ledningsrätt i tomträtt. Ledningsrätt kan enligt dagens regler upplåtas i en fastighet som omfattas av tomträtt, osäkerhet råder dock om vilken ställning ledningsrätten får eftersom fastighetsägaren genom tomträttsupplåtelsen till stor del förlorar sin rätt att förfoga över fastigheten då denna rätt övergår till tomträttshavaren. Denna osäkerhet om ledningsrättens ställning leder till att framdragningen av ledningar som är av allmänt intresse försvåras och regeringen föreslår därför att en möjlighet att upplåta ledningsrätt i en tomträtt ska införas i ledningsrättslagen. Detta skulle enligt förslaget innebära att ledningsrättens ställning klargörs vilket i sin tur leder till att ledningens inverkan på såväl fastighetsägarens som tomträttshavarens rätt förtydligas. För ledningsrättshavaren innebär förslaget att denne kommer att uppnå samma skydd för ledningen som om fastigheten inte belastades med tomträtt. Reglerna om upplåtelse av ledningsrätt i en tomträtt ska enligt förslaget följa de regler som gäller vid upplåtande av ledningsrätt i en fastighet. Ledningsrätten ska gälla i visst utrymme som omfattas av tomträtten men det ska inte vara möjligt att medge ledningsrätt i en tomträtt om detta skulle orsaka synnerligt men för tomträttens utövning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Har Du frågor om ledningsrättslagen? Kontakta Foyens affärsområde för mark- och miljörätt!