Nya former för regler om bekämpningsmedel i miljöbalken

Publicerat:15 april, 2015

En stor förändring av kemikalielagstiftningen i miljöbalken (1998:808, MB) har nyligen passerat lagrådet och kommer träda i kraft vid halvårsskiftet 2015 om den kommande propositionen antas av riksdagen. Miljöbalken har fått en översyn och föreslås skrivas om utifrån biocidförordningen (EU) nr 528/2012 både i 14 kap. avseende den generella kemikalielagstiftningen och i 29 kap. avseende straffbestämmelser. Även två något äldre förordningar, växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och CLP-förordningen (EG) nr 1907/2006, föranleder att vissa ändringar görs i förtydligande syfte.

Sverige har implementerat de direktiv som tidigare gällde på området, vilket innebär att svensk lagstiftning anpassats för att uppfylla kraven som ställdes i direktiven. Sedan EU-förordningarna trätt i kraft och ersatt direktiven har anpassningarna i svensk lag i viss omfattning kommit att bli inaktuella eftersom EU-förordningarna innehåller direkt tillämpliga regler och vissa förfaranden har kommit att ändras. Ett urval av de föreslagna ändringarna presenteras nedan.

Ändringarna har dels till syfte att förtydliga förhållandet att 14 kap. MB utgör utfyllnad och tillägg till EU-förordningarnas regler, vilket bland annat utförs genom en direkt förklaring i första paragrafen. Förslaget innebär också ändringar i samma syfte som föranleder att läsaren i större omfattning måste söka sig till EU-rättsakterna för att hitta de relevanta regleringarna. Ett exempel på detta är att ett nytt begrepp, bekämpningsmedel, införs och ersätter den tidigare uppdelningen i kemiska och biologiska bekämpningsmedel. Ändringen är av praktisk natur eftersom de tidigare begreppen inte skiljs åt i lagstiftningen, men för att utläsa den närmare innebörden av definitionen hänvisas det till bestämmelser i biocidförordningen och växtskyddsmedelsförordningen. I dagsläget finns definitionerna direkt angivna i 14 kap.

Ett flertal paragrafer om produktinformation och godkännande av bekämpningsmedel i 14 kap. föreslås tas bort eftersom EU-förordningarna innehåller direkt tillämpliga regler på dessa områden. I viss mån reglerar dessa paragrafer även förhållanden som inte längre är aktuella.

Det föreslås även tillägg till straffbestämmelserna i 29 kap. MB. Tilläggen medför en anpassning av straffbestämmelserna till biocidförordningen och innebär nya sanktionerade överträdelser under paragraferna för miljöfarlig kemikaliehantering, otillåten miljöverksamhet, försvårande av miljökontroll och bristfällig miljöinformation.

Resultatet av förändringarna är att 14 kap. MB blir än mer en portal som dirigerar läsaren vidare till EU-rättsakterna på kemikalieområdet. Eftersom EU-förordningar är direkt tillämpliga är det svårt att på ett lämpligt sätt införa regleringarna direkt i den nationella lagstiftningen, men den lagtekniska lösningen som används i förslaget sker på bekostnad av tydlighet och överblickbarhet.

Har Du därför frågor om kemikalielagstiftningens tillämpning och innebörd är du välkommen att kontakta Foyens mark-och miljörättsavdelning.