Införandet av Seveso III-direktivet innebär ändrade förutsättningar för verksamhetsutövare och detaljplanerare

Publicerat:13 mars, 2015

Den 26 februari överlämnade regeringen en proposition (2014/15:60) till riksdagen avseende genomförande av Seveso III-direktivet (direktiv 2012/08/EU). Seveso III-direktivets syfte är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin samt att begränsa skadorna om olyckor skulle ske och i propositionen föreslås nu en rad lagändringar för genomförandet av direktivet. Ändringar föreslås i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen), lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen (2010:900) samt miljöbalken (1998:808).

I propositionen föreslår regeringen inledningsvis att förtydliganden ska göras avseende vissa centrala begrepp som definieras i Sevesolagen. Bl. a. ska definitionen av begreppet anläggning tydliggöras genom ett tillägg om att det avser anläggning ”ovanför eller under marknivå”. Vidare föreslås att tillägg görs avseende begreppet verksamhetsutövare innebärande att även den som har rätt att fatta andra beslut än avgörande ekonomiska beslut ska anses vara verksamhetsutövare. Regeringen föreslår också att ett tydliggörande bör införas angående att det finns två kravnivåer för de verksamheter som omfattas av lagen. Det är regeringen som ska avgöra vilken kravnivå en verksamhet tillhör. Det föreslås även att en ny regel införs i Sevesolagen enligt vilken verksamhetsutövare är skyldiga att utbyta information med varandra om två eller flera Sevesoverksamheter ligger så nära varandra att de kan påverka varandra ur ett olycksperspektiv. Informationen ska tas fram gemensamt av verksamhetsutövarna och lämnas till kommunen/kommunerna där verksamheterna är lokaliserade. Vidare föreslås att endast länsstyrelsen ska ha det operativa tillsynsansvaret över Sevesoverksamheter och att alla sådana verksamheter ska ingå i en tillsynsplan som beslutas av länsstyrelsen, samt att det ska vara möjligt att ta ut särskilda tillsynsavgifter. Detta är bara ett axplock av de ändringar som införs.

Även i plan- och bygglagen föreslås ändringar. Bl. a. föreslås att detaljplanekravet enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska utökas så att det även omfattar nyetablering av Sevesoverksamheter, förutsatt att åtgärden kräver bygglov, samt nybyggnad av byggnadsverk i närheten av Sevesoverksamheter. Ett byggnadsverk bör enligt förslaget anses vara placerat i närheten av en sådan verksamhet om byggnadsverket eller de som uppehåller sig däri kan komma att skadas i en olycka som berör Sevesoverksamheten. Något generellt avstånd när detaljplanekravet gäller går dock inte att ange utan frågan om huruvida en detaljplan är nödvändig eller ej får bedömas utifrån det enskilda fallet. Syftet med ändringen är att förebygga att allvarliga kemikalieolyckor ska drabba människor och miljön.

Vidare innehåller propositionen även vissa förslag till ändringar i miljöbalken. Bl. a. föreslås införandet av en ny paragraf som ska tydliggöra vad samrådet enligt 6 kap 4 § miljöbalken ska avse om det rör en Sevesoverksamhet. Om samrådet avser en verksamhet eller åtgärd som omfattas av Sevesolagen ska samrådet enligt den nya regeln även avse hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av åtgärden eller verksamheten ska kunna förebyggas och begränsas. Vidare är en verksamhetsutövare skyldig att om verksamheten faller under 6 kap 4 § miljöbalken och Sevesolagens tillämpning lämna uppgift om detta. Om en verksamhet omfattas av Sevesolagen ska detta även framgå vid kungörelse i tillståndsärenden enligt miljöbalken.

Avslutningsvis föreslås även att samtliga Sevesoverksamheter ska omfattas av de krav för farliga verksamheter som uppställs enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utan krav på föregående beslut från länsstyrelsen.

Har Du frågor om Sevesoverksamheter är Du välkommen att höra av dig till Foyens Mark- och miljörättsavdelning!