Havsplaner inskränker kommande offshore-verksamhet

Publicerat:29 april, 2014

Den 20 februari 2014 överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag till nya bestämmelser om hushållning med havsområden. Verktyget för denna hushållning ska utgöras av havsplaner som regeringen ska besluta om för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som innebär att ekosystemens strukturer och funktioner bevaras och återställs vid behov. Havsplanerna kommer att bli en del av myndigheternas och kommunernas beslutsunderlag avseende den mest lämpliga användningen för aktuellt havsområde med hänsyn till områdets läge, beskaffenhet och föreliggande behov. I remissen anges att företag inom verksamheter med anknytning till havet bedöms kunna dra stor nytta av havsplaneringen genom att förutsägbarheten kommer att öka och därmed kommer mindre resurser att läggas på investeringsplaner som inte kan förverkligas. Havsplanerna bedöms inte få några direkta effekter för enskilda, såväl fysiska som juridiska personer, eftersom havsplaner inte är bindande. Däremot bedöms havsplanerna kunna få indirekta effekter, exempelvis vid en tillståndsansökan för verksamhet inom ett område som omfattas av en havsplan och särskilt då havsplanen anger att det aktuella området inte ska användas för den typen av verksamhet. I detta avseende är havsplanerna att jämställa med översiktsplaner. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Foyen ser dock att dessa indirekta effekter kan få stora konsekvenser för en verksamhetsutövare som planerar att anlägga exempelvis elkablar, gasledningar eller vindkraftverk offshore. En verksamhetsutövare som planerar en anläggning offshore måste vara uppmärksam och delta i framtagandet av havsplanerna på eget initiativ. Varken nuvarande eller framtida verksamhetsutövare är nämligen utpekade som obligatoriska samrådsparter i det samråd som ska genomföras innan havsplanerna antas. Någon möjlighet finns inte heller att överklaga en havsplan som beslutats av regeringen. Den enda möjligheten som står till buds är att ansöka om rättsprövning för det fall havsplanen inskränker på en enskilds rättigheter. En rättsprövning är emellertid en ren laglighetsprövning och inte en sakprövning av beslutet.

Vill Du veta mer om hur de planerade havsplanerna kan komma att påverka Din verksamhet? Kontakta någon av juristerna på Foyens mark- och miljöavdelning!