Genomförande av offshoredirektivet begränsar privata bolags möjligheter att medges tillstånd till undersökningar på kontinentalsockeln

Publicerat:30 mars, 2015

I början av mars 2015 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen angående genomförande av det s.k. offshoredirektivet (direktiv 2013/30/EU). I direktivet, som ska vara genomfört senast den 19 juli 2015, finns bestämmelser om minimikrav för att förebygga allvarliga olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs och för att begränsa konsekvenserna av olyckor.

De medlemsstater som, liksom Sverige, har havsområden men inte har någon olje- eller gasverksamhet till havs, och inte planerar att ge tillstånd till detta, behöver dock endast genomföra vissa nödvändiga delar av direktivet. Enligt direktivet ska dessa medlemsstater bl. a. vara skyldiga att kräva att företag som är registrerade inom deras territorium, men bedriver olje- eller gasverksamhet till havs utanför EU, rapporterar till medlemsstaterna angående olyckor som de varit inblandade i. Vidare ska en medlemsstat som inte har olje- eller gasverksamhet till havs inom sin jurisdiktion vara skyldig att utse en kontaktpunkt för att utbyta information med angränsande medlemsstater samt vidta åtgärder för att i hög grad mellan medlemsstaterna kunna samutnyttja räddningsutrustning och expertis. Medlemsländerna ska även samordna sin nationella insatsplanering inom den marina miljön.

För svensk rätt innebär detta införande av en ny lag för rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför EU. I denna lag införs en rapporteringsskyldighet som innebär att ett Sverigeregistrerat företag som varit inblandat i en allvarlig olycka vid olje- och gasverksamhet till havs utanför EU är skyldigt att rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Vidare innebär genomförandet av direktivet ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Enligt ändringen får tillstånd till olje- och gasverksamhet endast medges staten vilket innebär en skillnad mot tidigare reglering som medger att tillstånd till geofysiska mätningar, borrning eller till att på annat sätt utforska kontinentalsockeln kan lämnas av regeringen till annan än staten. Genomförandet av direktivet innebär härutöver även ändring i minerallagen (1991:45). Enligt ändringen ska undersökningstillstånd och bearbetningskoncession inte få meddelas när fråga är om olje- eller gasverksamhet till havs. Minerallagen omfattar idag undersökning och bearbetning av olja och gasformiga kolväten inom enskilt vatten vilket enligt offshoredirektivet kan utgöra olje- och gasverksamhet till havs. Därför införs i minerallagen en bestämmelse om att undersökningstillstånd och bearbetningskoncession inte får meddelas i fråga om olje- eller gasverksamhet till havs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Har du frågor om olje- och gasverksamhet? Kontakta Foyens avdelning för energi, mark- och miljörätt.