Förenklingar i aktiebolagslagen 1 augusti

Publicerat:8 juli, 2014

Riksdagen har den 4 juni beslutat anta regeringens förslag om förenklingar för mindre aktiebolag i syfte att minska deras administrativa belastning.

En av ändringarna är att kravet på arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelning för styrelsen upphävs för privata aktiebolag som inte är finansiella företag. Det anses inte finnas tillräckliga skäl att behålla kravet på arbetsordning för mindre privata aktiebolag då de ofta är kortfattade och intetsägande. Det kommer dock inte finnas något hinder mot att fortsättningsvis upprätta en arbetsordning för de bolag som vill.

Kravet på att stiftare och att minst hälften av likvidatorerna i aktiebolag ska vara bosatta eller ha sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) upphävs. Stiftarnas ansvar för bolaget gäller endast vid uppstart av bolaget och normalt sett endast under en begränsad tid varför bosättningskravet för stiftare kan tas bort utan att nämnvärda konsekvenser uppstår.

Lagändringen innebär även att ansökan om tillstånd att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet kan göras i samband med att beslutet om minskning av aktiekapitalet anmäls för registrering i aktiebolagsregistret. Detta innebär en förenkling för bolagen och minskar risken för att bolagen missar att ansöka om tillstånd för att verkställa beslutet om minskning i tid. Även kravet i kupongskattelagen på att ett aktiebolag ska skicka in en kopia av beslut om vinstutdelning till bolagsverket upphävs. Kravet på en finansieringsanalys i års- och koncernredovisningen tas bort och ersätts av ett krav på en kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen ska innehålla en redovisning av företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret.

Utöver detta så förenklas emissioner då teckningslista och emissionsprospekt inte längre kommer behöva ges in till Bolagsverket. Vidare så kommer stämmoprotokollet inte behöva justeras av en justeringsman om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i ett aktiebolag. Slutligen så förväntas även teckning genom betalning bli möjligt i alla aktiebolag, något som hittills har varit möjligt endast i avstämningsbolag.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti.