Ändrade regler för elnätens intäktsramar – en utmaning

Publicerat:10 september, 2014

Regeringen beslutade den 4 september 2014 om en ny förordning om intäktsramar för elnätsföretag. Beslutet bygger till stora delar på Energimarknadsinspektionens (EI) förslag som överlämnades till regeringen i mars 2014. Förordningen innebär ändrade regler för branschen om hur elnätsföretagens intäktsramar ska beräknas, genom införandet av en ny beräkningsmodell. Reglerna medför att företagens möjligheter att ta ut elnätsavgift för äldre elnät begränsas, då ersättningen istället ska baseras på kapitalkostnader för eventuella investeringar under elnätets ekonomiska livslängd. EI menar att man på så sätt minimerar den överkompensation till företagen som enligt den äldre beräkningsmodellen blev fallet enligt EI. Syftet med de nya reglerna uppges mot denna bakgrund vara att skydda kunderna genom att se till att elnätsavgifterna är rimliga. Samtidigt förutspår Energimarknadsinspektionen att de nya reglerna leder till en ökad stimulans för investeringar hos elnätsbolagen, eftersom de enligt den nya modellen har rätt att ta ut investeringskostnaderna genom elnätsavgiften.

Regeländringarna har fått ett betydligt svalare mottagande hos flera av företagen i branschen. Det beror till stora delar på att den nya beräkningsmodellen kan komma att medföra att elnätbolagens möjligheter att själva råda över sina investeringar krymper. Med den nya beräkningsmodellen riskerar företagen att tvingas byta ut äldre, fullt fungerande, elnät istället för att investera i de elnät som är placerade i särskilt utsatta miljöer. Sett ur ett längre perspektiv kan detta riskera att i framtiden leda till att landsbygden får ett sämre och mindre pålitligt elnät.

Har Du frågor om energijuridik eller tillstånd? Kontakta gärna Foyens Affärsområde för Energi, mark- och miljö som Du når på 08 506 184 00.