Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Högsta förvaltningsdomstolen

Advokaterna Linnea Lindberg och Per-Ola Bergvist har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Högsta förvaltningsdomstolen. Målet rör avsaknad av en tydligt angiven takvolym i en offentlig upphandling av ramavtal med flera leverantörer. Dom meddelades måndagen den 10 januari 2022.

Publicerat: 11 januari, 2022

En entreprenör ansökte om överprövning av en offentlig upphandling mot bakgrund av att en tydligt angiven takvolym saknades vilket enligt entreprenören medfört att det inte gått att optimera resursallokeringen för uppdraget. Den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen nu särskilt prövat är om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal med fler än en leverantör inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet. I målet aktualiseras också frågor kring den skadeprövning som ska göras när en upphandling överprövas. Vad gäller skada konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att entreprenören under anbudstiden hade kunnat begära ett förtydligande av vad som gällde rörande den maximala omfattningen av ramavtalet. Entreprenören kan därmed inte anses ha gjort vad som krävs för att undvika att skadas till följd av bristen som förelåg i upphandlingen avseende angivande av takvolym. Högsta förvaltningsdomstolen finner mot denna bakgrund att entreprenören inte har visat att bristen i upphandlingen har medfört att bolaget har lidit eller riskerar att lida skada genom att inte ha kunnat lämna ett än mer konkurrenskraftigt anbud.

För mer information kontakta Linnea Lindberg.

Liknande artiklar

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.09.09

LOU eller LUF – vad händer om myndigheten väljer fel?

En leverantör begärde överprövning av en upphandling bland annat på grund av att den upphandlande myndigheten tillämpat lagen om offentlig upphandling (”LOU”) i stället för lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”). Men vad händer egentligen om en upphandlande myndighet tillämpar fel lag vid upphandling? Alexandra Lindberg besvarar och förklarar detta.

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.06.28

Hur skyddar man affärshemligheter i en offentlig upphandling?

Handlingar som inkommer till en svensk myndighet är allmänna. Om man lämnar anbud i en upphandling är alltså anbudet en allmän handling. Betyder det att konkurrenterna kan få reda på alla affärshemligheter? Så är det naturligtvis inte men var går egentligen gränsen mellan offentlighetsprincipen och skyddet för de enskildas affärshemligheter och hur gör man för att skydda sina affärshemligheter när man deltar i en offentlig upphandling?

Offentlig upphandling2022.05.17

Hur påverkas offentligt upphandlade kontrakt av EU:s beslut om sanktioner mot Ryssland?

Under våren 2022 har EU beslutat om en rad olika sanktionspaket mot Ryssland med anledning av Rysslands invasion i Ukraina. Inom ramen för dessa införs sanktioner som tar sikte på offentligt upphandlade kontrakt. Foyens experter och jurister Christoffer Löfquist och Aida Alić redogör i sin artikel hur offentligt upphandlade kontrakt påverkas av EU:s beslut om sanktioner mot Ryssland?

Fler nyheter