Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Högsta förvaltningsdomstolen

Advokaterna Linnea Lindberg och Per-Ola Bergvist har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Högsta förvaltningsdomstolen. Målet rör avsaknad av en tydligt angiven takvolym i en offentlig upphandling av ramavtal med flera leverantörer. Dom meddelades måndagen den 10 januari 2022.

Publicerat: 11 januari, 2022

En entreprenör ansökte om överprövning av en offentlig upphandling mot bakgrund av att en tydligt angiven takvolym saknades vilket enligt entreprenören medfört att det inte gått att optimera resursallokeringen för uppdraget. Den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen nu särskilt prövat är om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal med fler än en leverantör inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet. I målet aktualiseras också frågor kring den skadeprövning som ska göras när en upphandling överprövas. Vad gäller skada konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att entreprenören under anbudstiden hade kunnat begära ett förtydligande av vad som gällde rörande den maximala omfattningen av ramavtalet. Entreprenören kan därmed inte anses ha gjort vad som krävs för att undvika att skadas till följd av bristen som förelåg i upphandlingen avseende angivande av takvolym. Högsta förvaltningsdomstolen finner mot denna bakgrund att entreprenören inte har visat att bristen i upphandlingen har medfört att bolaget har lidit eller riskerar att lida skada genom att inte ha kunnat lämna ett än mer konkurrenskraftigt anbud.

För mer information kontakta Linnea Lindberg.

Liknande artiklar

Offentlig upphandling2022.05.17

Hur påverkas offentligt upphandlade kontrakt av EU:s beslut om sanktioner mot Ryssland?

Under våren 2022 har EU beslutat om en rad olika sanktionspaket mot Ryssland med anledning av Rysslands invasion i Ukraina. Inom ramen för dessa införs sanktioner som tar sikte på offentligt upphandlade kontrakt. Foyens experter och jurister Christoffer Löfquist och Aida Alić redogör i sin artikel hur offentligt upphandlade kontrakt påverkas av EU:s beslut om sanktioner mot Ryssland?

Offentlig upphandling2021.05.04

Upphandlingskonsult obehörig att fatta beslut om sekretess

Handlingsoffentligheten ger enskilda rätt att ta del av allmänna handlingar och fyller en viktig kontrollfunktion i offentliga upphandlingar. Eftersom handlingar i ett anbud kan innehålla känslig information kan det därför finnas anledning att sekretessbelägga vissa uppgifter. Frågan om det är möjligt för en myndighet att delegera beslutanderätten att inte lämna ut handlingar till en upphandlingskonsult har prövats av Kammarrätten i Göteborg i mål nr 6373-20.

Offentlig upphandling2021.03.25

Vikten av att inte sammanblanda kriterier i upphandlingsprocessen

I en offentlig upphandling ingår leverantörskvalificering och anbudsutvärdering som två skilda faser. Trots att upphandlande myndigheter ska hålla faserna åtskilda återkommer invändningar vid överprövningar om att faserna sammanblandats och att upphandlande myndigheter utvärderat anbud efter otillåtna tilldelningskriterier. En sådan invändning aktualiserades och prövades nyligen i en dom från Kammarrätten i Jönköping.[1]

Fler nyheter