Regler om hållbarhetsredovisning att vänta

Publicerat:30 april, 2015

EU antog under hösten 2014 ett direktiv som innehåller nya regler om tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy. Syftet bakom direktivet är att öka öppenheten vad gäller social och miljörelaterad information och att göra informationen relevant, konsekvent och jämförbar inom unionen. De lagändringar som Sverige ska genomföra för att möta direktivets krav har presenterats i en promemoria från Justitiedepartementet som sändes ut på remiss den 18 december 2014. I promemorian föreslås att stora företag och företag av allmänt intresse ska upprätta en hållbarhetsrapport och att vissa börsnoterade bolag ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas på bolagets styrelse. Hållbarhetsrapporten ska då redovisas antingen i förvaltningsberättelsen eller i en särskild handling. Stora företag och företag av allmänt intresse ska också upprätta en koncernredovisning för den koncern de är moderföretag i. De börsnoterade bolagens mångfaldspolicy ska då presenteras i bolagsstyrningsrapporten.

De föreslagna lagändringarna har kritiserats för att det kommer att omfatta alltför många svenska företag som inte tidigare upprättat hållbarhetsredovisningar och som en följd av detta kommer att drabbas av stora omkostnader. Om kravet på hållbarhetsrapport hade utgått från direktivets minimikrav hade uppskattningsvis ca 100 svenska företag omfattats, men med promemorians förslag till reglering förväntas ca 2 000 svenska företag påverkas. Promemorian har skapat en del debatt och det finns anledning att följa den fortsatta utvecklingen av lagförslaget för att se om kritiken ger upphov till ändringar innan förslaget slutligen hamnar i riksdagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016, med följden att de då ska tillämpas för de räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016.

Har Du frågor om hållbarhetsredovisning och kvalitetssystem? Kontakta Foyens affärsområde för Energi-, mark- och miljörätt!