Mot en ökad andel förnybar energi

Publicerat:10 maj, 2017
Ändringar i naturgaslagen (2005:403) ska underlätta inmatningen av biogas i naturgasnätet vilket ska öka andelen förnybar energi.

Genom ändringar i naturgaslagen ska inmatningen av biogas i naturgasnät underlättas meddelar regeringen i lagrådsremiss. Den som innehar en naturgasledning ska på begäran om ny anslutning utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som ställs i fråga om anslutning för inmatning av naturgas gällande gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren.

I Sverige finns flera naturgasnätsystem varav det största är det västsvenska naturgassystemet, som består av en stamledning med sammankopplade delsystem i sydvästra Sverige. Naturgas är en organisk produkt som bildats i jordskorpan för flera miljoner år sedan genom förmultning av levande organismer. Med naturgas avses i naturgaslagen även biogas, gas från biomassa och andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i ett naturgassystem (1 kap. 2 § första stycket naturgaslagen). Naturgaslagen innehåller regler om naturgas såsom regler om naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar. Lagförslaget innebär att biogas lättare ska kunna inmatas i naturgasnätet. Detta innebär att biogas, som är ett samlingsbegrepp för gaser som utvinns ur biologiskt material och som i huvudsak i likhet med naturgas består av metan, kan använda naturgasnätet för att överföra biogas som uppgraderas till naturgaskvalitet. Genom lagförslaget ska ägaren till en naturgasledning på begäran och utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som i fråga om anslutning för inmatning av naturgas för gasens kvalitet, lukt eller tryck.

Naturgasledningsägaren ska uppställa villkor för att verksamhetsutövare ska få använda naturgasledningen med anledning av att biogas, trots att den klassas som naturgas enligt naturgaslagen, kan inneha en annan kemisk sammansättning än den fossila naturgasen. Detta kan medföra problem då biogasen ska uppgraderas till naturgas. För att undvika detta problem uppställs villkor för användning av naturgasledningar och det är gasnätföretagen som i praktiken har möjlighet att kontrollera gasens kvalitet då biogasproducenterna har andra ansvarsområden så som att ansvara för rötkammare, gasrening, propandosering och anpassning av trycket till nätet. För att säkerställa att energiinnehållet i naturgas och biogas är lika stort tillsätts ofta propan eller något annat högre kolväte till biogasen innan den matas in i naturgassystemen. Orsaken till ändringen av naturgaslagen är för att öka andelen förnybar energi. Användningen av biogas står endast för 2,4 procent i naturgasnätet år 2015 vilket innebär att endast en liten del av den totala volymen biogas i Sverige inmatas på ett naturgasnät. Regeringen vill även i detta arbete med att öka andelen förnybar energi säkerställa transparens när de gäller de krav på gaskvalitet som tillämpas av innehavare av naturgasanläggningar. Dessa ändringar i naturgaslagen är förenliga med direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor samt med direktiv 2001/77/EG och 2003/307EG, det s.k. förnybarhetsdirektivet, vilka innehåller bestämmelser om offentliggörande av tekniska villkor för anslutning. Tidigare har regeringen inte bedömt att kravet på att innehavare av naturgasledningar ska offentliggöra tekniska bestämmelser enligt artikel 16.10 i förnybarhetsdirektivet inte krävts för svenska lag, utvecklingen på biogasområdet motiverar dock att en annan bedömning görs idag.

Ändringarna i 6 kap. 1a § naturgaslagen medför även att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om skyldigheterna enligt paragrafen.

Regeringen har även förtydligat att det inte bör införas en skyldighet för den som innehar en naturgasledning att överföra naturgas av god kvalitet eller att ansluta produktionsanläggningar. Naturgasens energiinnehåll varierar som tidigare konstaterats beroende på gaskälla. Utvinningen av naturgas vid de danska Nordsjöfälten kommer avta, vilket kommer leda till att den gas som importeras till Sverige kommer att få ett varierande energiinnehåll samtidigt som biogasen antas få ökad betydelse. Frågan om energiinnehåll har inte kunnat lösas av EU och ett nytt uppdrag till europeiska standiseringsorganisationen CEN (Comité Européen de Normalisation) förbereds i dagsläget. Arbetet med att utveckla en harmoniserad standard för varierande energiinnehåll beräknas ta flera år. Det arbete som bedrivits inom EU har hittills inte lett fram till bindande krav för medlemsstaterna och det krävs vidare utredning av frågan. Därför saknas förutsättningar att föreslå nya bestämmelser på området som skulle innebära en skyldighet för den som innehar en naturgasledning att överföra naturgas av god kvalitet och därmed en skyldighet att kontrollera naturgasen. Regeringen bedömer även att det i dagsläget saknas tillräckliga skäl till att införa en särskild skyldighet att ansluta produktionsanläggningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Har Du frågor om naturgaslagen? Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Beatrice Matsson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
beatrice.matsson@foyen.se