Krav på personalliggare för byggbranschen

Den 1 januari 2016 träder en lagändring i kraft som innebär att det blir obligatoriskt med elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Detta medför skyldigheter för både byggherren och den som bedriver byggverksamhet. Syftet med lagändringen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen.

Lagens tillämpningsområde

Lagreglerna omfattar all byggverksamhet där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen förväntas överskrida fyra prisbasbelopp (178 000 kr). Med byggverksamhet avses näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten samt rivning av byggnadsverk. Till byggverksamhet räknas även näringsverksamhet som bedrivs som stöd för den egentliga byggverksamheten på byggarbetsplatsen, t.ex. städning och bevakningstjänster.

Lagen tillämpas på byggarbetsplatser där byggverksamheten påbörjas efter den 1 januari 2016. På byggarbetsplatser där byggverksamheten har påbörjats före detta datum ska lagen tillämpas i de fall det kan antas att verksamheten kommer att avslutas efter den 30 juni 2016.

Byggherrens skyldigheter

Innan byggstart ska byggherren anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas. Byggherrens övriga skyldigheter omfattar bl.a. att tillhandahålla den utrustning som behövs för att en elektronisk personalliggare ska kunna föras på byggarbetsplatsen och att anmäla när byggverksamheten är avslutad.

Entreprenörens skyldigheter

Alla näringsidkare som är verksamma på en byggarbetsplats ska föra en elektronisk personalliggare för sin verksamhet och där dokumentera bl.a. identifikationsuppgifter för sina anställa och deras arbetstider.

Byggherren kan delegera sitt ansvar

Byggherrens skyldigheter kan delegeras till en annan näringsidkare, t.ex. till en generalentreprenör vid en totalentreprenad, om det finns ett skriftligt avtal som säger att näringsidkaren är självständigt ansvarig för uppdraget. Följande kod kan anges i de administrativa föreskrifterna vid delegering till generalentreprenör vid utförande- eller totalentreprenad:

AFC.345/AFD.345 Elektronisk personalliggare

Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap. 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§ skatteförfarandelagen.

Skatteverket kontrollerar att lagen följs

Skatteverket kommer ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren. Om det skett överträdelser kan Skatteverket ta ut kontrollavgifter med belopp upp till 25 000 kr.

_____________________

Per Vestman, Advokat

Axel Ryning, Biträdande jurist