Försening hos kommunen ger reduktion på handläggningsavgift

Publicerat:10 april, 2018

Handläggning av bygglovsärenden är en tidsslukande verksamhet. I plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF) uppställs dock vissa frister som kommunerna är skyldiga att hålla. För bygglov och förhandsbesked framgår det av 9 kap. 27 § PBL att byggnadsnämnden ska handlägga dessa ärenden skyndsamt och meddela sitt beslut inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. I vissa fall kan emellertid tidsfristen förlängas med maximalt tio ytterligare veckor, men det förutsätter att åtgärden är nödvändig på grund av utredningen i målet. För anmälningspliktiga åtgärder krävs startbesked för att få påbörja byggnation. Enligt 6 kap. 7 § PBF ska även dessa ärenden handläggas skyndsamt och byggnadsnämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor från den tidpunkt då samtliga behövliga uppgifter kom in till ärendet. Likt tidsfristen för bygglov och förhandsbesked finns det även i fallen om startbesked möjlighet att utvidga handläggningsfristen till totalt åtta veckor om frågan är av större vikt eller av principiell betydelse.

Genom rapporten Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner (Rapport 2017:4), som presenterades av Boverket i april 2017, har det uppmärksammats att så många som var femte kommun i Sverige inte håller handläggningstiderna för lov och att var sjätte kommun inte klarar tiderna för anmälningsärenden. I rapporten föreslår myndigheten därför att ett system med reduktion av avgift införs i PBL.

Regeringen tog informationen till sig och den 21 mars 2018 presenterades propositionen 2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. Lagförslaget är tänkt att leda till ett effektivare byggande och likt Boverket föreslår Regeringen att ett system med avgiftsreduktion för sökande när tidsfristen för handläggningsärenden om bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids ska införas i PBL. Lagförslaget innehåller även en treveckorsfrist, inom vilken den beslutsfattande nämnden ska förelägga sökanden att komplettera ärenden om lov och förhandsbesked om detta anses behövas. Om föreläggandet om komplettering görs inom denna tid börjar fristen inom vilken nämnden ska fatta beslut att löpa från och med den tidpunkt då bristen avhjälpts av sökanden. Om sökanden självmant väljer att komplettera sin ansökan börjar en ny tioveckorsfrist att löpa från och med att det ytterligare underlaget inkommit till nämnden. Även i dessa fall har nämnden därifrån tre veckor på sig att förelägga sökanden att komplettera ansökan ytterligare. Regeringen uttalar att de nyss nämnda tidsfristerna är tänkta att gälla även i fråga om anmälningsärenden.

Vidare föreslås ett krav på att nämnden, i samband med att en ansökan om lov eller förhandsbesked inkommer, skriftligen ska informera sökanden om vilka tidsfrister som gäller för handläggningen. Syftet med detta är att tydliggöra för sökanden respektive anmälaren inom vilka tidsramar som byggnadsnämnden ska meddela beslut i det aktuella ärendet.

I propositionen föreslås att en reduktion på 1/5 av avgiften för varje påbörjad försenad vecka i nyss nämnda ärenden ska börja gälla den 1 januari 2019. Reduktionen ska även gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

Vi på Foyen välkomnar Regeringens proposition. Vi upplever ofta att handläggningen i olika lovärenden drar ut på tiden betydligt och att kompletteringskrav ställs till sökande i ett allt för sent skede, vilket leder till att frustrationen hos sökande bli stor.

Vill Du veta mer om bygglov och startbesked?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, advokat på Foyen Advokatfirma
caterina.carreman@foyen.se