Energikartläggning är en ny utmaning för större företag

Enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är ”stora företag” (företag med över 250 stycken anställda och en årlig omsättning överstigande 50 miljoner euro alternativt en balansomslutning överstigande 43 miljoner euro) skyldiga att minst en gång vart fjärde år kartlägga energianvändningen i sina verksamheter. De företag som underlåter att göra detta riskerar vite. Av förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag framgår att kartläggningen också ska innehålla förslag på åtgärder som företaget kan vidta för att spara energi och effektivisera sin energianvändning. Bestämmelserna är ett steg i Sveriges strävan att uppfylla EU:s energikrav och syftar till att effektivisera både offentliga och privata företags energianvändning.

________________
Andreas Lindström, Advokat och Partner
Pia Pehrson, Advokat och Partner