Begränsning av undantaget från energiskatt på egenproducerad el

Finansdepartementet har i slutet av mars remitterat ett antal promemorior med vissa skatteförslag inför arbetet med budgetpropositionen för år 2016. I promemorian ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016” lämnas en rad förslag på energiskatteområdet, bl.a. att energiskatten på fossil bensin och diesel ska höjas.

I promemorian föreslås även att dagens särskilda regler om skattefrihet för elektrisk kraft som producerats i vindkraftverk begränsas och samordnas med nya gemensamma regler för all slags elproduktion. Förslaget innebär att det nu gällande skatteundantaget för egenproducerad vindkraftsel i princip tas bort helt och hållet! I fortsättningen ska istället endast ett generellt undantag gälla för produktionsanläggningar med en installerad generatoreffekt på mindre än 32 kW. Denna effektgräns ska dock inte bara gälla för produktionsenheten som sådan, utan den sammanlagda effekten av producentens samtliga anläggningar.

Den föreslagna effektgränsen om 32 kW har beräknats utifrån vad ett vattenkraftverk med sådan generatoreffekt producerar per år (128 000 kWh). En sådan total produktionsvolym har bedömts lämplig för att undantaget inte ska riskera att utgöra s.k. otillåtet statsstöd enligt EU:s statsstödsregler, något som det nu gällande obegränsade undantaget kritiserats för. För att likställa den potentiella produktionen från olika produktionsslag föreslås dock att effektgränsen ska utformas med beaktande av skillnader i typiska fullasttimmar för olika produktionssätt. För att få motsvarande energiproduktion från vind- och vågkraft krävs en generatoreffekt om 80 kW och för solkraft krävs en toppeffekt om 144 kW. Enligt förslaget ska därför ett vindkraftverk med en installerad generatoreffekt om högst 80 kW eller en solcellsanläggning med en toppeffekt om högst 144 kW anses uppfylla kravet på den föreslagna effektgränsen om 32 kW. En i vårt tycke inte helt lättillämpad skrivning med hänsyn till att en producents samtliga produktionskällor ska läggas samman vid bedömning om undantaget är tillämpligt.

Vidare förslås att det aktuella energiskatteundantaget endast ska gälla för elkraft som inte matats ut på koncessionspliktiga elnät. Undantaget blir således inte tillämpligt om elen sammanblandas med annan el på det publika elnätet. Syftet med detta är att säkerställa att undantaget bara tillämpas för el som förbrukats hos producenten. Även detta innebär en stor skillnad mot vad som gäller idag där olika aktörer, inte minst kommuner, har kunnat utnyttja undantaget för att producera egen el i egna vindkraftverk i andra delar av landet.

Förslaget är delvis föranlett av den nyligen uppgjorda överenskommelsen med Norge om elcertifikatsystemet enligt vilken Sverige åtagit sig att begränsa skatteundantaget. Frågan var också uppe i den s.k. nettodebiteringsutredningen för ett par år sedan. Ändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2016. I vilket utsträckning förslagen blir verklighet kommer naturligtvis att bero på utgången av sedvanliga politiska överläggningar under budgetprocessen och kanske framförallt på utfallet av förhandlingar mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

____________________________________________

Andreas Lindström, advokat